Νόμος 4380/16

Ν4380/2016: Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4380/2016: Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 66/Α/2016), 15-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26-06-2012, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014)

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016) και με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4371/2016 (ΦΕΚ 40/Α/2016), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 06-05-2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15-05-2016.}

 

με το άρθρο τρίτο του νόμου 4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α/2016).

 

2. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ' του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016), η φράση το αργότερο

μέχρι 03-05-2016 αντικαθίσταται από τη φράση το αργότερο μέχρι 30-06-2016.

 

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων συμβάσεων - Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014)

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 201 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 93 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 01-06-2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1104/1980 (ΦΕΚ 298/Α/1980), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6

 

1. Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων χωρών, καθώς και σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς, ως και σε Γραμματείες Διεθνών Συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ:

 

α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών - μελών ή άλλων χωρών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών,

δ) των υπηρεσιών Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών, ως και των Γραμματειών Διεθνών Συμβάσεων.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

1. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων - Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του νόμου 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Για την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

2. Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων - Κοινοτήτων, νόμος 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του νόμου 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση - συνδρομή. Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από την επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.

 

3. Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.