Νόμος 4368/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς ανάδειξης προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας οι νομοθετημένες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ως αναθέτουσα αρχή.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η ειδική αποζημίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994) που παρέχεται στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α' Βοηθειών σε ασθενείς, δεν περιλαμβάνεται στα καταργηθέντα, με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που η ειδική αυτή αποζημίωση έχει καταβληθεί στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.}

 

3. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δημιουργείται ειδικό Μητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και των πληρωμάτων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες έχουν εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας τους.

 

Το ειδικό αυτό Μητρώο περιλαμβάνει τα ασθενοφόρα οχήματα των δικαιούχων φορέων κυκλοφορίας τους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν Α5/4730/635/2013 (ΦΕΚ 1328/Β/2013) και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων, τόσο κατά την πρώτη ταξινόμηση όσο και σε κάθε μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας, απαιτείται και προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας και λειτουργίας των ασθενοφόρων των ιδιωτικών φορέων.

 

Όσον αφορά τη σήμανση αυτών, απαγορεύεται να έχουν το χρωματισμό και τα διακριτικά σήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ούτε οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που να προσομοιάζει σε ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω ασθενοφόρα πρέπει, τουλάχιστον το ένα από τα δύο άτομα, να έχει το τυπικό προσόν της ειδικότητας Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου. Ομοίως διαθέτει πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διενεργείται περιοδικός έλεγχος στους φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρων αυτοκινήτων με τους κατά περίπτωση όρους χορήγησής της κατά τις κείμενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και το αντικείμενο των περιοδικών ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για το έτος 2016, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) ασφάλιση του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η εφαρμογή της διάταξης αυτής για την ειδικότητα Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου ισχύει από την έναρξη του φθινοπωρινού-χειμερινού εξαμήνου του 2015-2016 και αφορά στους σπουδαστές που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α' εξάμηνο) κατά το φθινοπωρινό-χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου έχει αναδρομική εφαρμογή, η οποία ανατρέχει στο χρόνο θέσπισης των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Η εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου δεν αφορά στους σπουδαστές του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου των υπολοίπων εξαμήνων (Β', Γ' και Δ'), για τους οποίους ισχύει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους. Η φοίτηση των σπουδαστών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου των υπολοίπων εξαμήνων (Β', Γ' και Δ') βάσει του παλαιού προγράμματος σπουδών, από τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους είναι απολύτως νόμιμη και παρέχει στους σπουδαστές των Β', Γ' και Δ' εξαμήνων την ίδια ειδικότητα και ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά-εργασιακά δικαιώματα, τα οποία θα αποκτήσουν και οι σπουδαστές του Α' εξαμήνου (φθινοπωρινού-χειμερινού εξαμήνου του 2015-2016) μετά την περάτωση των σπουδών τους, για τους οποίους ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών.

 

Η γνωμάτευση για τη βλάβη, την δέουσα επισκευή και το κόστος αυτής για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ασθενοφόρο, είτε άλλο αυτοκινούμενο ή μη όχημα γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφέρεια και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν Γραφείο Κίνησης, συνεργείο ή ειδικούς τεχνικούς. Η λύση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη για το κράτος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.