Νόμος 4024/11 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Λοιπές παροχές, επιδόματα αμοιβές και αποζημιώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν των επιδομάτων και παροχών του παρόντος Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης, εφόσον τα έξοδα αυτά προβλέπεται με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της μετακίνησης του υπαλλήλου, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγηση τους από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις δεν περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998), των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 6/Α/1999), της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής και το ειδικό επιμίσθιο που καταβάλλεται στους ανωτέρω υπαλλήλους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται, προκειμένου για υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και είναι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, η καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε συνοδό της επιλογής του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

Στους Διασώστες Πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας χορηγείται αποζημίωση για την προμήθεια της στολής, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση το ύψος του επιδόματος μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

 

Επίσης στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα και αμοιβές δεν περιλαμβάνεται η ειδική αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004). Η εξαίρεση αυτή ισχύει έως τις 31-12-2012.

 

Η ειδική αποζημίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994) που παρέχεται στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α' Βοηθειών σε ασθενείς, δεν περιλαμβάνεται στα καταργηθέντα, με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που η ειδική αυτή αποζημίωση έχει καταβληθεί στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), με την παράγραφο 15 του άρθρου 26 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες - παραμεθόριες περιοχές στους Νομούς Κιλκίς και Δράμας, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α', όπως αυτές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.