Νόμος 2194/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Οργανωτικά θέματα υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού όλα τα κέντρα υγείας μετατρέπονται και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού στον οποίο ανήκουν. Κατ' εξαίρεση με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να υπάγονται και σε νοσοκομεία άλλων νομών. Οι υγειονομικοί σταθμοί μετατρέπονται σε περιφερειακά ιατρεία και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας.

 

Οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων των κέντρων υγείας και των υγειονομικών σταθμών, που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2071/1992, καταργούνται και συνιστώνται ισάριθμες και ομοιόβαθμες προς αυτές θέσεις, οι οποίες προστίθενται στον οργανισμό των αντίστοιχων νοσοκομείων που υπάγονται και προκηρύσσονται ξεχωριστά για το κέντρο υγείας.

 

Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στα κέντρα υγείας και τους υγειονομικούς σταθμούς, εντάσσεται αυτοδικαίως στις συνιστώμενες κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού θέσεις, όμοιες προς αυτές που ήδη κατέχουν. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η προϋπηρεσία των εντασσόμενων υπαλλήλων προσμετρείται στη νέα τους θέση για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον κλάδο στον οποίο υπάγονται οι θέσεις τους. Το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις που καταργούνται εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά υπηρεσίες του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται ως αποζημίωση το σύνολο των αποδοχών της θέσης που κατείχαν.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα κέντρα ψυχικής υγείας.

 

Στα κέντρα υγείας συγκροτείται νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία της οποίας προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκράτηση, οι αρμοδιότητες κ.λ.π. καθορίζονται με απόφασή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της επιτροπής μετεκπαίδευσης του άρθρου 2 του παρόντος, μπορεί να μετακαλούνται, σε συνιστώμενες με αυτήν προσωρινές θέσεις, από το εξωτερικό Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένης επιστημονικής αξίας και κύρους με αποδεδειγμένο κλινικό ή εργαστηριακό ή ερευνητικό έργο και με αποδεδειγμένη από επίσημους επιστημονικούς τίτλους προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση αναγνωρισμένων νοσηλευτικών, ερευνητικών ή εκπαιδευτικών κέντρων της αλλοδαπής και να προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ενός έτους. Οι παραπάνω προσωρινές θέσεις συνιστώνται στα νοσοκομεία και καταργούνται με την αποχώρηση εκείνων που τις κατέχουν.

 

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, τις αποδοχές τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1397/1983, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 79 του νόμου [Ν] 2071/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού μπορεί να ανατίθενται σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθήκοντα προϊσταμένων γραφείων, τμημάτων και διευθύνσεων νομαρχιακών και κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία προβλέπεται κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου, ότι προΐσταται ιατρός, καθώς και καθήκοντα προέδρων ή αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων νοσοκομείων. Για την παραπάνω τοποθέτηση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των ιατρών.

 

Οι ιατροί αυτοί κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων μπορούν να συνεχίζουν την επιστημονική συνεργασία με το νοσοκομείο τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας.

 

Οι ιατροί πριν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων παρακολουθούν μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικό τρίμηνο ταχύρυθμο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα δημόσιας υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην περίπτωση που από τον Οργανισμό του Υπουργείου προβλέπεται προϊστάμενος υγιεινολόγος ιατρός.}

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα νοσοκομεία που έχουν έδρα τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή άλλους νομούς στους οποίους λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία, διασυνδέονται κατά συγκροτήματα μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης.

 

Συνιστάται συντονιστικό συμβούλιο κατά συγκρότημα νοσοκομείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στους νομούς που λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία.

 

Το συντονιστικό συμβούλιο συντονίζει τις κοινές δραστηριότητες των νοσοκομείων του συγκροτήματος (εφημερίες, επιστημονική και νοσηλευτική δραστηριότητα και συνεργασία) και εξασφαλίζει τη λειτουργία κοινών υπηρεσιών, τμημάτων και εργαστηρίων που συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με τη διαδικασία έκδοσης και τροποποίησης των οργανισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με στόχο την υψηλής στάθμης παροχή υπηρεσιών υγείας.

 

Το συντονιστικό συμβούλιο αποτελείται από τους προέδρους των νοσοκομείων του συγκροτήματος, έναν εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, που προτείνεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών, έναν εκπρόσωπο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που προτείνεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για κάθε μέλος ορίζεται αναπληρωτής.

 

Η θητεία των μελών τακτικών και αναπληρωματικών είναι διετής. Η συγκρότηση των συντονιστικών συμβουλίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύνθεση και συγκρότηση των συντονιστικών συμβουλίων, τις αρμοδιότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τη γραμματειακή υποστήριξή τους και τα καθήκοντα του προέδρου και των μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001).

 

5. Οι καρδιολογικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας υποχρεούνται να υποστηρίζουν τα καρδιολογικά τμήματα των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ειδικευόμενοι καρδιολόγοι των νοσοκομείων, εφόσον είναι υπεράριθμοι, μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να υπηρετούν στις καρδιολογικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και να εντάσσονται ως υπεράριθμοι στη δύναμη του τμήματος που υποστηρίζει η καρδιολογική μονάδα.

 

Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ιατροί, νοσηλευτές - νοσηλεύτριες, πληρώματα ασθενοφόρων, οδηγοί - συνοδηγοί ασθενοφόρων και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων καθώς και το προσωπικό των μονάδων μεταμοσχεύσεων, που μετακινείται για λήψη μοσχευμάτων (ιατροί, νοσηλεύτριες - νοσηλευτές, συντονιστές κ.λ.π.) που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με δαπάνη του Δημοσίου, σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995).

 

Επίσης ασφαλίζεται υποχρεωτικά και κάθε άλλος ιατρός που εντέλλεται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κάθε τμήμα έχει επιστημονική αυτοτέλεια. Επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος είναι ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει οργανική θέση, προϋπάρχει διευθυντής, επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος ορίζεται επιμελητής Α' που κατέχει θέση οργανική, εκτός αν υπηρετεί διευθυντής με προσωποπαγή θέση, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά τη διεύθυνση, μέχρι να πληρωθεί η οργανική θέση. Η επιλογή του επιμελητή Α' γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου ύστερα από πρόταση της επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνεκτιμά ποιοτική προϋπηρεσία και αρχαιότητα τόσο στην ειδικότητα όσο και στο βαθμό των υπηρετούντων επιμελητών Α' του τμήματος.

 

Σε περίπτωση που στο τμήμα ανήκουν μονάδες ή εργαστήρια με επικεφαλής διευθυντή, επιστημονικός και διοικητικός υπεύθυνος τους είναι ο οργανικός διευθυντής του τμήματος.}

 

7. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή ιατρικής ειδικότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3366/1955, αποτελούνται από διευθυντές τμημάτων και από πανεπιστημιακούς καθηγητές, ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουρους καθηγητές, αποκλειστικά και μόνο της ίδιας ειδικότητας. Στις ειδικότητες, στις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχοι διευθυντές ή καθηγητές, η επιτροπή συγκροτείται από ιατρούς συναφούς ειδικότητας.

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1278/1982 Για σύσταση - Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που επαναφέρεται σε ισχύ με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, προστίθεται εδάφιο ΙΓ, το οποίο έχει ως εξής:

 

{ΙΓ. Έναν (1) τακτικό και 1 αναπληρωματικό εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των νοσοκομειακών ιατρών.}

 

Η παράγραφος 1, εδάφιο στ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1278/1982, που επαναφέρεται σε ισχύ με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ'. Δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς εκπροσώπους του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού.}

 

9. Οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του βασιλικού διατάγματος [Ν] 665/1962 περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, των μελών των οικογενειών αυτών κ.λ.π. (ΦΕΚ 167/Α/1962), αντικαθίστανται από τριμελείς ειδικές υγειονομικές επιτροπές, που αποτελούνται από νοσοκομειακούς ιατρούς και εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για όσους διαμένουν στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θητεία των μελών είναι ετήσια. Για κάθε μέλος ορίζεται αναπληρωτής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, τα καθήκοντα των μελών και καθορίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, μπορεί ο ειδικευόμενος κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του να πραγματοποιήσει μέχρι έξι (6) μήνες άσκηση σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού, η δε άσκηση αυτή λογίζεται, ως χρόνος ειδίκευσης και συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο ειδίκευσής του. Οι ιατροί αυτοί λαμβάνουν τις κανονικές αποδοχές τους ως ειδικευόμενοι. Μετά την επιστροφή τους θα υποβάλουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας πιστοποιητικό της μετεκπαιδεύσεώς τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση και άσκηση των ειδικευόμενων ιατρών στο εξωτερικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.