Νόμος 4264/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται εμβόλιμο εδάφιο, το οποίο λαμβάνει τον αριθμό ζ', αναριθμούμενων των λοιπών σε η' και θ', ως ακολούθως:

 

{ζ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους.}

 

2. Στο άρθρο 18 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται εμβόλιμη παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 3, αναριθμούμενης της νυν παραγράφου 3 σε 4, ως ακολούθως:

 

{3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης - κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.}

 

3. Οι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 23 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{4. Οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

 

7. Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι 5 συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε 30 καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.}

 

4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με περισσότερους από 180 σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.}

 

5. Το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.}

 

6. Το τελευταίο εδάφιο α' της παραγράφου 10 του άρθρου 27 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.}

 

7. Στο άρθρο 44 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, στις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράμματα εκπαίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στελέχωση, στη μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, στη διαδικασία και στον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και οποιαδήποτε λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.}

 

8. Στο άρθρο 47Κ του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 4, αναριθμούμενων των λοιπών σε 1, 2, 3, 4.

 

9. Στο άρθρο 31 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 1 ως ακολούθως:

 

{1. α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.}

 

10. Από τα ταμειακά διαθέσιμα του καταργηθέντος Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010), τα οποία μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 5 περίπτωση α' του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), τμήμα αυτών που αφορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόμενων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαιούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: α) το παραστατικό ή νόμιμο αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ποσό καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), καθώς και η αιτία καταβολής τους. Η εκκαθάριση των ανωτέρω επιστροφών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης θα γίνει μετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και αποστολή τους στο φορέα εκκαθάρισης.

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.}

 

12. Κυρώνεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμόν ΓΠ/20082/2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και η υπ' αριθμόν Β/2387/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/13515/2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 

13. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 05-05-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.