Νόμος 4368/16 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα την έδρα του Οργανισμού, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονομικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισμού, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:

 

α. Τρεις (3) προϊσταμένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούντων στην έδρα του, με τους αναπληρωτές τους.

 

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, με ισάριθμους αναπληρωτές, και με βαθμό τουλάχιστον Γ', των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

2. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

 

3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας, γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Δ', με αναπληρωτή του ομοιόβαθμο υπάλληλο του Οργανισμού.

 

5. Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που είναι αρμόδιο για τα υπηρεσιακά θέματα του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισμού. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών.}

 

2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Α' ως εξής:

 

{1. Α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί καθολικό διάδοχο των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους με έμμισθη εντολή, εφόσον μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της από 19-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012), που κυρώθηκε με το νόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), αναριθμείται σε υποπαράγραφο Β'.

 

γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν το περιεχόμενο της καθολικής διαδοχής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.

 

β. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες που αφορούν μόνο το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτόν.

 

Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που δεν μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ακόμα και εάν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανήκε το προσωπικό. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 01-01-2012.}

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικότερα για τις υπολειπόμενες οφειλές των ετών 2012 έως και 2014 και του πρώτου εξαμήνου του 2015 προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α' και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ' του παρόντος άρθρου που τυχόν οφείλεται μετά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος, σε τέσσερις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15-03-2016, της δεύτερης δόσης μέχρι 15-05-2016, της τρίτης δόσης μέχρι 15-07-2016 και της τέταρτης δόσης μέχρι 15-09-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.