Νόμος 4186/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Έννοια και Ίδρυση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

2. Η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

 

3. Δύναται να ιδρύονται Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πειραματικά αποκλειστικά δημόσια και Ειδικής Αγωγής δημόσια και ιδιωτικά.

 

Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους, πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, υποδομών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

4. Οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν συμπληρώσει 120 τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των 4 εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

5. Οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

6. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

 

7. Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί 5 συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε 30 καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή ΣΕΚ ή ανώτατης εκπαίδευσης

 

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής για την ειδικότητα Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου ισχύει από την έναρξη του φθινοπωρινού-χειμερινού εξαμήνου του 2015-2016 και αφορά στους σπουδαστές που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Α' εξάμηνο) κατά το φθινοπωρινό-χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου έχει αναδρομική εφαρμογή, η οποία ανατρέχει στο χρόνο θέσπισης των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Η εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου δεν αφορά στους σπουδαστές του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου των υπολοίπων εξαμήνων (Β', Γ' και Δ'), για τους οποίους ισχύει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους. Η φοίτηση των σπουδαστών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου των υπολοίπων εξαμήνων (Β', Γ' και Δ') βάσει του παλαιού προγράμματος σπουδών, από τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους είναι απολύτως νόμιμη και παρέχει στους σπουδαστές των Β', Γ' και Δ' εξαμήνων την ίδια ειδικότητα και ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά-εργασιακά δικαιώματα, τα οποία θα αποκτήσουν και οι σπουδαστές του Α' εξαμήνου (φθινοπωρινού-χειμερινού εξαμήνου του 2015-2016) μετά την περάτωση των σπουδών τους, για τους οποίους ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών.

 

Η γνωμάτευση για τη βλάβη, την δέουσα επισκευή και το κόστος αυτής για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ασθενοφόρο, είτε άλλο αυτοκινούμενο ή μη όχημα γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφέρεια και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν Γραφείο Κίνησης, συνεργείο ή ειδικούς τεχνικούς. Η λύση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη για το κράτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 54 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

8. Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), αδειοδοτούνται αυτόματα χωρίς καμία πρόσθετη προϋπόθεση και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται επιμέρους θέματα και κάθε λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.