Νόμος 4368/16 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταβατικά και έως 31-12-2016, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ρυθμίζονται η οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. Ορίζονται η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού, τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.}

 

2. Η παράγραφος 25 του άρθρου 10 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) τροποποιείται ως εξής:

 

{25. Μπορούν να αναλάβουν αυξημένες κλινικοεργαστηριακές αρμοδιότητες με απόφαση του Υπουργού Υγείας.}

 

3. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν 2/16519/0022/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 465/Β/2012) με θέμα Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), έχει εφαρμογή και για το προσωπικό των προβλεπόμενων σε αυτή κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.