Προεδρικό διάταγμα 98/96

ΠΔ 98/1996: Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 98/1996: Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων, (ΦΕΚ 77/Α/1996), 08-05-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 4 εδάφιο α) και γ) του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και από το άρθρο 17 παράγραφος 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1960/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την Διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

3. Το γεγονός, ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 158/Α/1985)).

 

4. Τις με αριθμούς 64/1996 και 126/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Διαδικασία ανάθεσης σε ενδιάμεσο φορέα

Άρθρο 3: Γνωμοδοτικές Επιτροπές

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης

Άρθρο 5: Κριτήρια Επιλογής

Άρθρο 6: Ματαίωση ή επανάληψη

Άρθρο 7: Κοινοποίησης της ανάθεσης ή του αποκλεισμού

Άρθρο 8: Κατάρτιση της σύμβασης

Άρθρο 9: Διαχείριση των πόρων

Άρθρο 10: Διαδικασία εντάξεων έργων του ιδιωτικού τομέα σε πρόγραμμα ή τμήμα του

Άρθρο 11: Καταβολή και έλεγχος δαπανών στους δικαιούχους

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα

Άρθρο 13: Καταβολή των δαπανών του ενδιάμεσου φορέα

Άρθρο 14: Διαδικασίες υπόδειξης ενδιάμεσου φορέα για την ανάθεση σ' αυτόν της διαχείρισης συνολικών επιχορηγήσεων

Άρθρο 15

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-04-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.