Νόμος 4314/14 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 20142020 καταρτίζεται Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος του είναι η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που συνδέονται με τους δείκτες, το Πλαίσιο Επιδόσεων των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και την εκ των προτέρων γενική αιρεσιμότητα 7 Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων του Παραρτήματος XI του Κανονισμού.

 

Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών καλύπτει όλους τους δείκτες των ΕΠ/ΠΕΠ, όλων των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) που εισάγονται στη βάση δεδομένων SFC2014, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων. Οι δείκτες του παρακολουθούνται και μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

 

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το σχεδιασμό και εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού / ΕΥΣΣΑΑΠ, η οποία μεριμνά για την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, την κατάρτιση των εμπλεκομένων στελεχών, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων, συνεπικουρούμενη από τις Διαχειριστικές Αρχές και λοιπές υπηρεσίες κατά περίπτωση.

 

3. Το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ εγκρίνεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

 

4. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ είναι υποχρεωτική για τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Δικαιούχους. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού / ΕΥΣΣΑΑΠ εκδίδει κατευθύνσεις, αναφορές και οδηγίες για τους δείκτες, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

 

5. Για την πλήρη εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, η Εθνική Αρχή Συντονισμού / ΕΥΣΣΑΑΠ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της πληρότητας και ποιότητας των σχετικών τηρούμενων στοιχείων, πρόληψης και αποφυγής εφαρμογής μέτρων αναστολής πληρωμών ή δημοσιονομικών διορθώσεων δυνάμει των άρθρων 19.5,22 και 142.1)δ του Κανονισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.