Νόμος 4403/16 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Τροποποιήσεις των νόμων 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) και 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εγγράφονται σε 1 συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ) ανά οικεία περιφέρεια. Από 01-01-2017 οι πράξεις που εντάσσονται στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εγγράφονται σε 1 συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 23-12-2014.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 48 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3, 10 και 11 παράγραφος 2, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τις τμηματοποιημένες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με βάση το ΣΔΕ 20142020, μέχρι την ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020.}

 

5. Το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

Στο άρθρο 1 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, το οποίο περιλαμβάνεται στο άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), προστίθεται σημείο (ι)ε) ως εξής:

 

{(ι)ε) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με χρηματοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω Ταμείων και άλλους πόρους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.