Νόμος 4497/17 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού.}

 

β. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ως Ενδιάμεσος Φορέας, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ, για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού αντίστοιχα.}

 

2. Στο άρθρο 27 του νόμου 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων ή ποσά δαπανών συμβούλων υποστήριξης που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή τον ΕΟΧ που είναι ή ήταν ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θεσπίζεται ενιαίο σύστημα και διαδικασία στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες του νόμου 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, καθορίζονται οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους, ο τρόπος και η περιοδικότητα της μέτρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

4. Το άρθρο 42 του νόμου 4314/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η παράγραφος 4 καταργείται.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι Διαχειριστικές Αρχές του άρθρου 7 δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση των ως άνω χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής βάσει του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλεται από την ΕΥΣΕ. Τα καθήκοντα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2012/2002 του Συμβουλίου, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου.}

 

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4314/2014.

 

6. Στο άρθρο 51 του νόμου 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Έργα και δράσεις που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής προγραμμάτων του ΕΣΠΑ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 δύνανται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.