Νόμος 4605/19 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4314/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ της παραγράφου 5 του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης τοποθετείται ο Προϊστάμενος της ΕΑΣ και οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας. Αντίστοιχα, με απόφαση του Προέδρου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης τοποθετούνται οι προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης. Οι ανωτέρω προϊστάμενοι τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία 5 ετών, στη λήξη της οποίας οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.

 

β) Οι προϊστάμενοι που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 ή του παρόντος νόμου ή με ειδικές διατάξεις και δεν τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι κατ' εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 2, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης, αντίστοιχα, που εκδίδεται συνεκτιμώντας τη σχετική αίτησή τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε θέση στελέχους στην υπηρεσία όπου υπηρετούσαν ως προϊστάμενοι ή σε άλλη Ειδική Υπηρεσία του άρθρου 4 ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του παρόντος, εξαιρουμένου του επιδόματος ευθύνης του άρθρου 16 του νόμου 4354/2015. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά από κάθε προκήρυξη της παραγράφου 2 για τους υπαλλήλους που δεν επιλέγονται εκ νέου ως προϊστάμενοι.}

 

3. Στο άρθρο 41 του νόμου 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Για το σύνολο του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Κοινών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου 2014 - 2020, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου προηγούμενη απασχόληση.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 αναριθμείται σε παράγραφο 7.

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις περιπτώσεις δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης εγκρίνονται οι προκηρύξεις και προσκλήσεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13. Η σύμφωνη γνώμη αφορά στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και στη χρήση του ΠΣΚΕ. Στις προκηρύξεις και προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 πριν από τη φράση Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προστίθεται η λέξη Γενική.

 

7. Στο άρθρο 53Α προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται σε συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η αποζημίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης και να καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα ΤΕΠ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τα ΠΕΠ και ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.