Νόμος 4262/14 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι και την 31-01-2016, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο:

 

α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού σε βάρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισμών κατά του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,

 

β) αναστέλλονται οι, κατά του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και

 

γ) δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), για τα χρέη του από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ).

 

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών περιόδου απασχόλησης μέχρι και τον Απρίλιο 2014 ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση καταβλητέα μέχρι το τέλος τους επομένου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 235 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.