Νόμος 4281/14 - Άρθρο 235

Άρθρο 235: Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014) η ημερομηνία 31-08-2014 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2014

 

2. Στο τέλος του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:

 

{12. Αλλοδαπές, μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα, όπως εισήχθη με το νόμο 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013) και την υπουργική απόφαση 1126/2013 (ΦΕΚ 1420/Β/2013), δεν είναι υπόχρεες για την καταβολή εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) για τα προϊόντα που εισάγουν υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας. Η οφειλόμενη στους δικαιούχους εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2121/1993, καταβάλλεται από τον πρώτο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή που αποκτά τα προϊόντα από τις αδειοδοτηθείσες σύμφωνα με το καθεστώς του άρθρου 29 παράγραφος 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να τα διαθέσει στο εσωτερικό της Χώρας, σημειώνεται δε (ως ποσοστό και ποσό) στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τις ανωτέρω εταιρείες κατά την παράδοση των ανωτέρω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και εισπράττεται από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όπως στο παρόν άρθρο ορίζεται. Οι εταιρείες του άρθρου 29 παράγραφος 4(α) του Τελωνειακού Κώδικα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης τα στοιχεία των παραδόσεών τους στο εσωτερικό της χώρας (με πλήρη στοιχεία αγοραστή, ποσότητας, αξίας, κωδικού είδους, ημερομηνία αγοράς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την είσπραξη της αμοιβής) με τριμηνιαίες καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.