Νόμος 4242/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014 (Α' κύκλος αξιολόγησης) λήγει την 05-03-2014. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του 2014 (Β' κύκλος αξιολόγησης).

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η αίτηση υπαγωγής έχει υποβληθεί από την 01-11-2011 έως την 30-09-2015 και στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα τους προβλέπεται μεσομακροπρόθεσμο δάνειο, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης υπαγωγής πριν την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης της σχετικής έγκρισης του δανείου από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό.

 

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής παύει αυτοδίκαια να ισχύει εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοσή της ο φορέας της επένδυσης δεν έχει υποβάλει είτε:

 

(α) την έγκριση του δανείου από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό είτε (β) εάν δεν λάβει τελικά δάνειο για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της επένδυσης, αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κάλυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής. Στην περίπτωση β' του προηγούμενου εδαφίου, ελέγχεται από την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Μέχρι την υποβολή της έγκρισης του δανείου ή την υποβολή της αίτησης τροποποίησης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 6 μηνών δεν είναι δυνατή η προκαταβολή ή καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης ή επιδότησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015).

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4146/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.