Νόμος 4213/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Επαναφορά σε καθεστώς Διασύνδεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθενται λέξεις ως εξής:

 
{Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου, Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου και Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ - Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης επανακτούν την αυτοτέλειά τους και επανέρχονται σε καθεστώς μεταξύ τους διασύνδεσης, ως αυτό ίσχυε μέχρι και 31-12-2012. Μέχρι το διορισμό κοινού Διοικητή και ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης τις αρμοδιότητές τους ασκούν ο Διοικητής και το Διοικητικό τους Συμβούλιο.}

 

Οι υπ' αριθμούς οίκοθεν Υ4Α/123883/2012 (ΦΕΚ 3499/Β/2012), Υ4Α/123898/2012 (ΦΕΚ 3499/Β/2012), Υ4Α/123814/2012 (ΦΕΚ 3486/Β/2012), Υ4Α/123903/2012 (ΦΕΚ 3499/Β/2012) και Υ4Α/123913/2012 (ΦΕΚ 3515/Β/2012) αποφάσεις παύουν να ισχύουν. Όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί διασύνδεσης εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και για τα ως άνω νοσοκομεία που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε καθεστώς διασύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

Β) Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως Διαλυνάκειο.

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος και:

 

α) κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως Διαλυνάκειο καταργείται. Οι νοσοκομειακές μονάδες (α) Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, (β) Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας, (γ) Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας και δ) Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως Διαλυνάκειο επανακτούν την αυτοτέλειά τους.

 

β) Επανασυστήνεται ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας:

 

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας.

 

Το εν λόγω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου φέρει στο εξής την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου. Έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες νοσοκομειακή μονάδα.

 

γ) Τα ως άνω (1) Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου και (2) Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως Διαλυνάκειο διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκομείο.

 

δ) Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, και 14 του άρθρου 66, του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και του άρθρου 70, του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 περιπτώσεις γ' και δ' του παρόντος έχουν εφαρμογή και επί των ως άνω διασυνδεομένων νοσοκομείων.

 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική με την οργάνωση και λειτουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου λεπτομέρεια,

 

στ) εφεξής, η υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ4Α/123915/2012 (ΦΕΚ 3521/Β/2012) υπουργική απόφαση παύει να ισχύει.

 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κάθε κλινικός τομέας έχει ορισμένο αριθμό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα Τμήματα και τις Μονάδες του. Η δύναμη κάθε κλινικού Τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 κλίνες.}

 

Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1986 (ΦΕΚ 32/Α/1986) συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

{Τα ενιαία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), με δυναμικότητα από 101 κλίνες και άνω δύναται να διαρθρώνονται σε περισσότερα του ενός τμήματα, ομοειδούς αντικειμένου.}

 

Στο άρθρο 4 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 6Α, ως εξής:

 

{6Α. Το οριζόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη εξακολουθεί να προβλέπεται σε κάθε νοσοκομείο που περιλαμβάνεται στο ενιαίο νομικό πρόσωπο.}

 

Στο άρθρο 1 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανήκουν στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για την κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης.}

 

Γ) Αναδιάταξη του καθεστώτος διασύνδεσης των νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία - Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Π και Α Κυριακού - Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και Γενικό Νοσοκομείο Α. Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ.

 

α. Από τη δημοσίευση του παρόντος και κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012, τα Νοσοκομεία Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης παύουν εφεξής να αποτελούν το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία - Παίδων Πεντέλης και επανακτούν την αυτοτέλειά τους.

 

β. Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία ως ανεξάρτητο εφεξής νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου παραμένει σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. και Α. Κυριακού.

 

γ. Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το Γενικό Νοσοκομείο Α. Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών των ως άνω διασυνδεόμενων νοσοκομείων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

δ. Εφεξής, η υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ4Α/123892/2012 (ΦΕΚ 3515/Β/2012) απόφαση παύει να ισχύει.

 

ε. Όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί διασύνδεσης εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και για τα ως άνω νοσοκομεία που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε καθεστώς διασύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.