Νόμος 4052/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας - Ενιαία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-01-2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), του άρθρου 18 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ενώ ενοποιούνται μέχρι 31-12-2012 οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από 01-01-2013 τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα προμηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε είδους θέμα που αφορά τα ανωτέρω.

 

2. Κάθε ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποκαλούμενο εφεξής Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αποτελείται από: α) την οργανική μονάδα της έδρας του και β) τις αποκεντρωμένες οργανικές του μονάδες, έχει Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επόμενα του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΖ.3Α.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας 400 κλινών και άνω, όπως και κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εντάσσεται στο ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επόμενα του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

 

5. Ο Υπουργός Υγείας συστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

6. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής. Κατά την έναρξη της θητείας τους οι διοικητές και οι αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων υπογράφουν με τον διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας σύμβαση αποδοτικότητας, στην οποία καταχωρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά σπουδαίο λόγο ικανό να επιφέρει την πρόωρη λήξη της θητείας τους αζημίως για το δημόσιο. Ετήσιες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτροπή από τη Διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως και δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζημίωση διακοπή της θητείας Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή με βάση την τεκμηρίωση και την αποδοχή της ως άνω έκθεσης προόδου ή και άλλα στοιχεία. Στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή παύσης Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου χωρίς αποζημίωση μπορεί να ενσωματώνεται και η απόφαση διορισμού του αντικαταστάτη τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019).

 

6)α. Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και οι κοινοί Διοικητές και οι κοινοί Αναπληρωτές Διοικητές που διορίστηκαν στα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα του Διοικητή και του Αναπληρωτή Διοικητή στα νοσοκομεία και στα αυτοτελή και ενιαία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντίστοιχα, μέχρι την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012). Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που διορίστηκαν στα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους στα αυτοτελή και ενιαία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), μέχρι το διορισμό νέων Διοικητών σε αυτά, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6)α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες των ως άνω Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

 

8. Έδρα των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείο. Τα ως άνω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διοικούνται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α) τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου,

 

β) Σε περίπτωση που το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελείται από:

 

Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

 

Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

 

Γ. Πέραν των 2 οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

 

Δ. Πέραν των 2 οργανικών μονάδων με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

 

γ) Σε περίπτωση που το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελείται πέραν των 2 οργανικών μονάδων με τρεις αναπληρωτές διοικητές τότε ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας.

 

Σε περίπτωση που το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελείται από δύο οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

 

Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.

 

δ) Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας, στην περίπτωση που το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελείται από 2 οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές.

 

Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελείται πέραν των 2 οργανικών μονάδων με δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.

 

Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελείται πέραν των 2 οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετούν στο ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

στ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών προσωπικό των νοσοκομείων,

 

ζ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου,

 

η) τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου.

 

Σε νοσοκομεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως μέλη υπό στοιχεία β' ή και ε' διορίζεται ένα ή και δύο μέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόμων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο Β του άρθρου 29 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

9. Η συγκρότηση του ως άνω διοικητικού συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και οι αρμοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του νόμου 3329/2005, όπως ισχύει. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά στη Διοίκηση και στην εν γένει λειτουργία των ως άνω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

10. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 01-01-2013, εκτός του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01-03-2013, εφαρμοζομένων μέχρι τότε των σχετικών διατάξεων του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/2013).

 

11. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Φιλιατών το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου, Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου και Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ - Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης επανακτούν την αυτοτέλειά τους και επανέρχονται σε καθεστώς μεταξύ τους διασύνδεσης, ως αυτό ίσχυε μέχρι και 31-12-2012. Μέχρι το διορισμό κοινού Διοικητή και ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης τις αρμοδιότητές τους ασκούν ο Διοικητής και το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α του άρθρου 18 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.