Νόμος 4213/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 1940/1991 Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού (ΦΕΚ 40/Α/1991), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2329/1995 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 172/Α/1995) και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Σύσταση - Αρμοδιότητες

 

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου λειτουργεί Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) με λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τον Οργανισμό που ισχύει κάθε φορά.

 

2. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος αναλαμβάνει τη διενέργεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου προς προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

 

3. Επιχειρησιακά η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος έχει αποκλειστικά τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Ανάληψη τακτικής δράσης σε αποστολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των Λιμενικών Αρχών της χώρας σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας, αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος ή και εκτός αυτών εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως.

 

β) Σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο δρώντας σε μη αστικό περιβάλλον, συνεπικουρεί δε την ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ σε αστικό περιβάλλον μετά από σχετική εντολή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.

 

γ) Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος σε περίοδο πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και εντάσσεται στη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, όποτε αυτό διαταχθεί.

 

δ) Εκτέλεση νηοψιών βάσει σχεδίου εκτίμησης απειλών που καταρτίζει μηνιαίως η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

ε) Αντιμετώπιση των κινδύνων από κάθε είδους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βομβιστικές απειλές.

 

στ) Εκτέλεση κάθε εξειδικευμένης καταδυτικής δραστηριότητας και διαχείρισης ναυαγίων.

 

ζ) Παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και πλοία στη θάλασσα.

 

Άρθρο 2

 

1. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος στελεχώνεται από μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής το οποίο διακρίνεται σε Επιχειρησιακό και Διοικητικό. Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή, αποτελείται αποκλειστικά από πτυχιούχους της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών της ΣΥΚ/ΠΝ. Το διοικητικό προσωπικό στελεχώνει τα γραφεία της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος εκτός του γραφείου Επιχειρήσεων και Εκπαιδεύσεως.

 

2. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος αναλαμβάνει την επιλογή ανά εξάμηνο μέσω ειδικού προγράμματος αξιολόγησης των ενδιαφερομένων εκ του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι εν συνεχεία θα φοιτήσουν στο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της ΣΥΚ/ΠΝ.

 

3. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος παρέχει εκπαίδευση και γνώσεις στο προσωπικό του Λ.Σ. και ιδίως στο προσωπικό των πλωτών και εναέριων μέσων με τα οποία η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος επιχειρεί, μέσω του σχολείου ειδικών αποστολών.

 

4. Η οργάνωση και η λειτουργία της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος των επιχειρησιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή, οι προϋποθέσεις παραμονής, η διαδικασία απομάκρυνσης ή αποχαρακτηρισμού, η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της επί αντικειμένων αρμοδιότητάς της.

 

6. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ειδικές μονάδες ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης, εξοπλισμού και επιχειρήσεων.

 

7. Ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος είναι αρμόδιος για την κλήση σε απολογία της σχετικά με πειθαρχικές παραβάσεις και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στο σύνολο του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος. Ο υποβρύχιος καταστροφέας αποπέμπεται από την Μονάδα είτε αυτοδικαίως εάν στο ίδιο έτος επιβληθούν σε βάρος του από τον Διοικητή 3 πειθαρχικές ποινές είτε με τον τρόπο που ορίζει ο κανονισμός της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος.

 

8. Στο Επιχειρησιακό προσωπικό της παραγράφου 1, χορηγείται ένα από τα επιδόματα κινδύνου ή επιχειρήσεων, που προβλέπεται για το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως προβλεπόταν ήδη με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1940/1991.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.