Νόμος 4144/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Γενικές Διατάξεις και Ρυθμίσεις λοιπών ζητημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 213 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου στην κείμενη νομοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρονται Υπουργός ή υπάλληλος ή αξιωματικός ή εκπρόσωπος αρμόδιος για θέματα των ανωτέρω Υπηρεσιών νοούνται εφεξής αντιστοίχως ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος ανάλογα, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 92/1973 (ΦΕΚ 169/Α/1973) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 2935/2001 (ΦΕΚ 162/Α/2001) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Η Εστία Ναυτικών διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α) Τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,

 

β) έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

 

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,

 

δ) δύο εκπροσώπους των διοικητικών συμβουλίων των ναυτεργατικών οργανώσεων, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από διπλάσιο αριθμό μελών, που υποδεικνύονται από τη Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,

 

ε) δύο εφοπλιστές οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από διπλάσιο αριθμό μελών, που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

 

στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Εστίας Ναυτικών.}

 

3. Το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί το Τεχνικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:

 

α) Το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που προΐσταται του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ορίζεται ως Πρόεδρος με αναπληρωτή Πάρεδρο του ίδιου Γραφείου Νομικού Συμβούλου με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

β) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, βαθμού τουλάχιστον Β' που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

γ) Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, βαθμού τουλάχιστον Β' που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

δ) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, βαθμού τουλάχιστον Β', που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές.

 

Β. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί τεχνικός υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμό Β' ή Γ' , που ορίζεται με αναπληρωτή με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

Γ. Τα θέματα για τα οποία παρέχει τη γνώμη του το Τεχνικό Συμβούλιο εισηγείται αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος ανάλογα με το συζητούμενο θέμα. Σε περίπτωση που ο εισηγητής δεν είναι μέλος του Συμβουλίου συμμετέχει σε αυτό χωρίς ψήφο.

 

Δ. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και 3 από τα μέλη του.

 

Ε. Οι αποφάσεις ή οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΣΤ. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

Ζ. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του σε θέματα αιτήσεων θεραπείας, διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεων, παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων και Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στα καταργηθέντα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012 όπως ισχύει, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που ορίζει ο νόμος 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς επίσης και σε κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.}

 

4. Στο άρθρο 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθενται παράγραφοι 9, 10 ,11 και 12 ως ακολούθως:

 

{9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, Υπηρεσιακά και Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Νομικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 ως εξής:

 

α. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα το Δήμο Καβάλας.

 

β. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

γ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων.

 

δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα το Δήμο Λάρισας.

 

ε. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με έδρα το Δήμο Πάτρας.

 

στ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Δήμο Λαμίας.

 

ζ. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα το Νομό Αττικής.

 

η. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

 

10. Μέχρι τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων - Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων το προσωπικό των ως άνω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

11. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΔΙΚΠΡ/Φ.80/39/8703 (ΦΕΚ 684/Β/????) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι προθεσμίες της διαδικασίας για την εκλογή των εκπροσώπων των υπαλλήλων.

 

12. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού άρχεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.}

 

5. Η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970 (ΦΕΚ 95/Α/1970) καταργείται.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) διαγράφονται οι λέξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι και τίθεται η λέξη Οι.

 

7. Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και όχι μετά τις 30-09-2013 παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων οργάνων διοίκησης ή αυτών που έληξε η θητεία τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 15 και 15Α του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), αυτοδίκαια χωρίς καμία πράξη των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που συγχωνεύονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

8. α. Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται αναδρομικά:

 

α)α) από 01-01-2013 για τέκνα γεννημένα μέχρι 31-12-2012 και

 

β)β) από την 1η του επόμενου μήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του 2013.}

 

β. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων σε 40 € ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.}

 

γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.