Νόμος 4172/13 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και όχι μετά τις 30-09-2013 παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων οργάνων διοίκησης ή αυτών που έληξε η θητεία τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 15 και 15Α του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), αυτοδίκαια χωρίς καμία πράξη των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που συγχωνεύονται.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύει από 01-07-2013.

 

3. Η προθεσμία της παραγράφου 13)α του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), παρατείνεται μέχρι τις 30-09-2013.

 

4. α. H προθεσμία του εδαφίου α' της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013, παρατείνεται μέχρι 31-12-2013 και τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς και απολογισμούς - ισολογισμούς που εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του νόμου 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013, αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{γ) Οι υπάρχουσες την 11011-2012 Διαρκούσες Επιτροπές των Κεφαλαίων Αποζημίωσης (ΚΑΦ) Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και Λιμένων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για θέματα που αφορούν το αντίστοιχο Κεφάλαιο Αποζημίωσης και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1254/1949 και του άρθρου 11 του από [ΠΔ] 04-03-1932 (ΦΕΚ 64/Α/1932) κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 5167/1932 ή που θα εκδοθούν κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους αυτή παρατείνεται μέχρι 31-12-2013. Επίσης στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο έχει αποχωρήσει ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κεφαλαίου Αποζημίωσης ή για οποιονδήποτε λόγο έχει κενωθεί η θέση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διορίζεται στη θέση αυτή νέος Πρόεδρος ή νέο μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας από εκείνη της οποίας τα μέλη συγκροτούν τη Διοικούσα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.