Νόμος 3329/05 - Άρθρο 15a

Άρθρο 15Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που έχουν Υποδιοικητή είναι οι κάτωθι:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δωδεκανήσου με έδρα το Δήμο Ρόδου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής, με έδρα το Δήμο Βούλας.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η Μητέρα, με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής, στο οποίο συνιστώνται δύο θέσεις Υποδιοικητών.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δράμας με έδρα το Δήμο Δράμας.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Λεχαινών με έδρα το Δήμο Λεχαινών.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Θεσπρωτίας με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών με έδρα το Δήμο Σερρών.

 

θ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Χανίων με έδρα το Δήμο Χανίων.

 

ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Ο Υποδιοικητής είναι πλήρους απασχόλησης, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με ίδια απόφαση επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Υποδιοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, αζημίως για το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

 

3. Ο Υποδιοικητής της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμώμενων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.

 

Σε θέση Υποδιοικητή μπορεί να διορίζονται και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.

 

4. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως υποδιοικητές, οι λειτουργοί και υπάλληλοι επανέρχονται στην προηγούμενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας ως υποδιοικητές θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης για κάθε υπηρεσιακή συνέπεια.

 

5. Ο Υποδιοικητής της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας των Παραρτημάτων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

β) Εισηγείται στον Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή, για οποιοδήποτε θέμα και για τα κάτωθι θέματα:

 

β)α) για το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,

 

β)β) για τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,

 

β)γ) για την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,

 

β)δ) για τον οργανισμό του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,

 

β)ε) για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και για τις ανάγκες σε επικουρικό προσωπικό,

 

β)στ) για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του,

 

β)ζ) για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.