Νόμος 4110/13 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2578/1998, 3943/2011, 3986/2011, 4019/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί ή σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α?1982), καθώς και με οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο, πλην του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) όπως ισχύει, λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία έγινε η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού. Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα πιο πάνω αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) ή του άρθρου 101 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του νόμου 2578/1998 καταργούνται.

 

4. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 τροποποιούνται και προστίθεται νέες περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:

 

{α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 800 € ετησίως.

 

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 € ετησίως.

 

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε 650 € ετησίως.

 

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε 600 € ετησίως.}

 

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή / και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες αποκτώνται από την 01-01-2013 και μετά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 64 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), αναστέλλεται για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 και 2013 (χρήσεις 2011 και 2012).

 

7. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως τέθηκε με την παράγραφο 16)α του άρθρου 8 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) αναστέλλεται για τις δηλώσεις οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και για το χρονικό διάστημα αυτό εφαρμόζεται όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της.

 

8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998), ισχύουν και για μεταβιβάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, καθώς και των αδειών κυκλοφορίας τους που πραγματοποιούνται από την 01-01-2012 έως και την 31-12-2012. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 98/Α/1998), όπως αυτή ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως την 31-12-2013 για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 και γ' και δ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.