Νόμος 4110/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2731/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 12, του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής, ενώ οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 12 αναριθμούνται σε παραγράφους 6, 7 και 8:

 

{3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Υποβολή ειδικής έκθεσης του αρμόδιου Υπουργού προς τον Υπουργό Οικονομικών, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

 

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, παρεχομένης σε αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα.

 

4. Για τις ήδη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ορίζεται ότι:

 

4. α. Η διάρκεια των συμβάσεων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που συνήφθησαν από το 2002 έως το 2009 και για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες παρατείνεται αυτοδικαίως από τη συμβατική λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισής τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α) Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μέχρι την κατάθεση του παρόντος.

 

α)β) Έχει υποβληθεί από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση αρμοδίως και εμπροθέσμως αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου η αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ή μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου υπεβλήθη ανάλογο αίτημα που έγινε δεκτό από την υπηρεσία, ή υπεγράφη τροποποιητική σύμβαση.

 

4 β. Για το σύνολο των εκκρεμών συμβάσεων της παραγράφου 4)α θα συνταχθεί από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών κοινό πόρισμα σχετικά με την υπαγωγή τους ή όχι στις ρυθμίσεις της παραγράφου 4. Με το ίδιο πόρισμα θα προσδιορίζεται το ποσό πληρωμής για κάθε σύμβαση, θα ολοκληρώνεται δε η διαδικασία εκκαθάρισης με την παραπομπή των φακέλων στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία δημοσιονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι υπαχθείσες στην παράγραφο 4)α περιπτώσεις, θεωρούνται οριστικά εκκαθαρισμένες και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση του παραπάνω ποσού από την υπαχθείσα στην ρύθμιση Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

 

5. Για τις τυχόν ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις των υπολοίπων Υπουργείων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4)β από τις οικονομικές υπηρεσίες των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργείων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.