Νόμος 2323/95 - Άρθρο 8a

Άρθρο 8Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

 

Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η πρόταση για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

2. α) Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 

α)α. Τον Πρόεδρο.

α)β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

α)γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

α)δ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Θράκης.

α)ε. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

α)στ. Έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.

α)ζ. Έναν εκπρόσωπο των Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

α)η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

α)θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

 

Τα υπό στοιχεία α)β' έως α)θ' μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσμίας 1 μηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7ΣΤ.

 

Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά συνιστώνται δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών του Προέδρου, οι οποίοι προσλαμβάνονται, μετά από πρόταση αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Οργανισμού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του Προέδρου.

 

Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

γ) Ο Πρόεδρος διορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του ως Αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

δ) Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980.

 

ε. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστάται μια θέση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος προσλαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Οργανισμού. Οι απολαβές του καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4024/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 19 και 20 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007), με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

3. α. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούν Διεύθυνση, στην οποία συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις τακτικού προσωπικού, που κατανέμονται, κατά κατηγορία, ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Οικονομικός

κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικός

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας.

 

β. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και με μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο με μετάταξη, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για δήλωση ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η οριζόμενη από αυτό Επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και προβαίνει, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού σε ειδικότητες, στην επιλογή τους.

 

Οι ανάγκες του Οργανισμού σε προσωπικό μπορεί να καλύπτονται και με αποσπάσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

Οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Κατά τη μετάταξη προηγούνται οι ήδη αποσπασμένοι υπάλληλοι. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής και μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά για ίσο χρόνο.

 

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου μπορούν στην περίπτωση που δεν υπηρετούν μόνιμοι υπάλληλοι, με τα ίδια προσόντα, να καταλαμβάνουν και θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία οι εν λόγω υπάλληλοι αποσπάσθηκαν.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τα εδάφιο α' και β' του άρθρου 15 του νόμου 3872/2010 (ΦΕΚ 148/Α/2010) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007).

 

4. Πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης είναι το τέλος από τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δύναται να επιχορηγηθεί εφάπαξ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.