Νόμος 3377/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 7Ε του νόμου 2323/1995 προστίθεται άρθρο 7ΣΤ ως εξής:

 

{Άρθρο 7ΣΤ: Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

 

1. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

 

α) τον διευθυντή της Διεύθυνσης Τροφίμων και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης,

β) έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά,

γ) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς,

δ) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

ε) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών Ελλάδος,

στ) δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών,

ζ) δύο εκπροσώπους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών,

η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

θ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ι) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,

ι)α) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τους οικείους φορείς.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα πρόσωπα της περίπτωσης ι' της προηγούμενης παραγράφου και ως αντιπρόεδρος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τιμών, Τροφίμων και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού,

β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών,

γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,

δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις παραβάσεων των κείμενων διατάξεων,

ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών,

στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,

ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,

η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό,

ι) διαπραγματεύεται με τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Δήμους, τα ετήσια τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από τους χώρους όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ύστερα από πρόταση του προέδρου αυτού, μπορεί να προσλαμβάνονται μέχρι δύο (2) επιστημονικοί συνεργάτες του προέδρου, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του. Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά.

 

6. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά αποτελούνται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.