Νόμος 3190/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 8 του νόμου 2323/1995 προστίθενται άρθρα και που έχουν ως εξής:

 

{Άρθρο 8Α

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η πρόταση για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.

 

2.α. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

1) έναν υπάλληλο με βαθμό Α' κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη,

 

2) έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Εργαζομένων,

 

3) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Πρόεδρό της,

 

4) έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

 

5) δύο εκπροσώπους των παραγωγών αγροτικών προϊόντων πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνονται ένας από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ένας από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας Μακεδονίας Θράκης,

 

6) δύο εκπροσώπους των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που προτείνονται ένας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ένας από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας Μακεδονίας Θράκης,

 

7) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών Ελλάδος,

 

8) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη,

 

9) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

10) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη,

 

11) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται από αυτόν.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μεταξύ των προσώπων που προβλέπονται στις παραπάνω περιπτώσεις 3, 9 και 10. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

3. α. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούν Διεύθυνση, στην οποία συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις τακτικού προσωπικού, που κατανέμονται, κατά κατηγορία, ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Οικονομικός

κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικός

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας.

 

β. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και με μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο με μετάταξη μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για δήλωση ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η οριζόμενη από αυτό Επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και προβαίνει, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού σε ειδικότητες, στην επιλογή τους.

 

Κατά την πρώτη τριετία από την ίδρυση του Οργανισμού οι ανάγκες του μπορεί να καλύπτονται και με αποσπάσεις υπαλλήλων. Οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Κατά τη μετάταξη προηγούνται οι ήδη αποσπασμένοι υπάλληλοι. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου μπορούν στην περίπτωση που δεν υπηρετούν μόνιμοι υπάλληλοι, με τα ίδια προσόντα, να καταλαμβάνουν και θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία οι εν λόγω υπάλληλοι αποσπάσθηκαν.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης είναι το τέλος από τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δύναται να επιχορηγηθεί εφάπαξ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Άρθρο 8Β

 

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χορηγείται άδεια σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

 

Με την άδεια καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των πλόων που αφορούν:

 

Α. Προκειμένου για συγκοινωνιακούς πλόες:

 

α) στον καθορισμό δρομολογίων,

β) στον καθορισμό ανώτατης τιμολόγησης (ναύλος),

γ) στο όριο απομάκρυνσης λόγω ηλικίας του πλοίου από τα δρομολόγια και

δ) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

Β. Προκειμένου για τουριστικούς πλόες:

 

α) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας και

β) σε περιορισμούς που τυχόν επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των πλόων.

 

Η παραπάνω απόφαση λαμβάνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

 

α) το Νομάρχη, ως πρόεδρο,

 

β) έναν υπάλληλο των υπηρεσιών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και του τυχόν υπάρχοντος φορέα Διαχείρισης Λιμνών και του τοπικού Σωματείου Λεμβούχων, ως μέλη.

 

Γ. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου και επιβολής προστίμων από 300 μέχρι 30.000 ευρώ στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.