Νόμος 4038/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ' του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κεφάλαιο Θ' - Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης}

 

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, 6 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 18 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), πλην όσων εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ), που συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για τις πληρωμές δαπανών του Δημοσίου.

 

2. Στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός 5 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

 

3. Μέσα σε 5 μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και για τη μεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Από την έναρξη πληρωμών των δαπανών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για τέτοιας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 18 του νόμου 3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μόνο για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών και για χρονικό διάστημα 5 μηνών, η εξόφληση γίνεται μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών.

 

6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 καταργείται.

 

4. α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4, 5 του άρθρου 39 του νόμου 3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων γι' αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα και με σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων για την παροχή και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, προβαίνει σε ορθολογική κατανομή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

 

2. Με την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαπιστωτική πράξη και διακόπτεται κάθε άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουμένων των όρων λήξης και καταγγελίας της σύμβασης που περιέχονται στις οικείες συμβάσεις.

 

4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδικής φύσης ή αποστολής τους λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής φύσης για λόγους απορρήτου (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός 2 μηνών από την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, τις διαδικασίες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Δικτύου και ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο του Δημόσιου Τομέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

β. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 40 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) τροποποιούνται ως εξής:

 

{2. Με την ίδια προγραμματική σύμβαση οι φορείς της παραγράφου 1 μπορεί να αναλαμβάνουν την επιχειρησιακή οργάνωση, την υποστήριξη και τη διαχείριση της λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα και τη σύναψη εκ μέρους του και για λογαριασμό του των επί μέρους συμβάσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμηθειών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

 

3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, τα θέματα ευθύνης και κυρώσεων για την πλημμελή εκτέλεσή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 καταργείται.

 

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά 6 και 2 έτη αντίστοιχα.

 

Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή.

 

Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4024/2011.}

 

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του νόμου 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.}

 

7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4024/2011.}

 

8. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 προστίθενται υποπεριπτώσεις ζ', η' και θ' ως εξής:

 

{ζ) Του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3142/1955 Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 43/Α/1955).

 

η) Του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

θ) Του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4024/2011.}

 

9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014, ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο δημοσιευμένο κείμενο διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομής ισχύος τους στην ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης.

 

Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα.

 

Ομοίως, για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα που υλοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα.

 

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με το άρθρο 3 της από 26-08-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α/2015), με το άρθρο 65 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

 

10. Οι πράξεις πρόσληψης, διορισμού, λύσης της σύμβασης εργασίας, καθώς και μεταφοράς σε υπηρεσία του Δημοσίου, του προσωπικού των φορέων των περιπτώσεων στ' έως θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, ή επί θητεία εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Μέχρι την παροχή πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου), οι φορείς των περιπτώσεων στ' έως θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης / διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Βεβαίωσης και της ημερομηνίας καταχώρισης.

 

12. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ

226/Α/2011) παρατείνεται για 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

13. Η αληθής έννοια της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, σχετικά με τον αναπληρωτή οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι ότι καταλαμβάνει όσους, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4024/2011, έχουν οριστεί και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ως αναπληρωτές αυτού σε θέσεις που έχουν κενωθεί ή συσταθεί.

 

14. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοεπικοινωνιών και των Δημόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εξαιρείται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 από τότε που ίσχυσε.

 

15. Ο κανονισμός συντάξεως και η εντολή πληρωμής για το προσωπικό που εμπίπτει στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) εκδίδεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης.

 

16. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12)α' του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), προστίθεται φράση ως εξής:

 

{και εφόσον κριθεί σκόπιμο, ιδίως λόγω του περιορισμένου αντικειμένου της και άλλες οργανικές μονάδες του υπουργείου με υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα.}

 

17. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 και η παράγραφος 13 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) καταργούνται. Για όσες περιπτώσεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει διαθέσει με απόφασή του, επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του, ο διορισμός μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

18. Η περίπτωση α' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ' και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ', οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.}

 

19. Στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης που αποσπώνται στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης απονέμεται ο βαθμός Α' για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία αυτοί αποσπώνται στο Σώμα. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών. Στο βαθμό Α' κατατάσσονται και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α', οι υπάλληλοι των προηγούμενων εδαφίων κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4024/2011. Στους υπαλλήλους των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.