Νόμος 4024/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου. Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής:

 

α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Τεχνολογική Εκπαίδευση:

 

α)α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 3 έτη, στο Βαθμό ΣΤ',

β)β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 9 έτη, στο Βαθμό Ε',

γ)γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 15, στο Βαθμό Δ',

δ)δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 21 έτη για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

κατηγορία και 23 έτη για την Τεχνολογική Εκπαίδευση κατηγορία, στο Βαθμό Γ',

ε)ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από 21 έτη για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση κατηγορία και 23 έτη για την Τεχνολογική Εκπαίδευση κατηγορία, στο Βαθμό Β'.

 

β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α)α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 3 έτη, στο Βαθμό ΣΤ',

β)β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 11 έτη, στο Βαθμό Ε',

γ)γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 19, στο Βαθμό Δ',

δ)δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 27 έτη, στο Βαθμό Γ',

ε)ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από 27 έτη, στο Βαθμό Β'.

 

γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

 

α)α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 3 έτη, στο Βαθμό ΣΤ',

β)β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 15 έτη, στο Βαθμό Ε',

γ)γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι 25 έτη, στο Βαθμό Δ',

δ)δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από 25 έτη, στο Βαθμό Γ'.

 

Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη 6 έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται 2 έτη.

 

Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4024/2011.

 

Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του παρόντος, κατατάσσονται στο Βαθμό Α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

2. Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται:

 

ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών 3 μηνών,
ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

 

3. Για την κατάταξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία.

 

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξη τους, 3 έτη.

 

5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο κατατάσσονται με βάση τα προαναφερόμενα, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

6. Μέχρι την θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του παρόντος συστήματος αξιολόγησης, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων, καθώς και για μονιμοποίηση των δόκιμων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου γίνονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για τις ως άνω προαγωγές ή μονιμοποιήσεις εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου ποσοστώσεις.

 

7. Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου συστήματος αξιολόγησης, ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόμου με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης.

 

Οι υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του νόμου 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων κατατάσσονται ως εξής:

 

α) στο βαθμό Γ' εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος,

β) στο βαθμό Β', εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης και

γ) στο βαθμό Α', εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.