Νόμος 3922/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προϋπολογισμός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Ειδικότερα εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:

 

α. αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού γενικά,

 

β. επιδόματα αλλοδαπής με τις προσαυξήσεις τους,

 

γ. ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού και των προστατευμένων μελών του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,

 

δ. έξοδα κηδείας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού και προστατευμένων μελών,

 

ε. μετακινήσεις, μεταθέσεις, και αποσπάσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και μετακινήσεις άλλων προσώπων,

 

στ. κάθε είδους μισθώματα, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ταχυδρομικά έξοδα,

 

ζ. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού,

 

η. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων, ανέγερση μνημείων πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών, καθώς και εκδηλώσεις δημόσιων σχέσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υπηρεσιών του στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

 

θ. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

 

ι. μελέτες, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, διαφημίσεις, μεταφράσεις και άλλες σχετικές αμοιβές,

 

ι)α. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων,

 

ι)β. αμοιβές υπηρεσιών καθαρισμού και προμήθεια ειδών καθαριότητας, θέρμανσης και γραφικής ύλης. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ' αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,

 

ι)γ. λειτουργία των Σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, την προμήθεια ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και οι δαπάνες για τη διατροφή των δοκίμων, και την αποζημίωση των εκπαιδευόμενων, των μετεκπαιδευόμενων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων,

 

ι)δ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των Σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους,

 

ι)ε. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,

 

ι)στ. υποτροφίες για εκπαίδευση - μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

ι)ζ. αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημόσιους υπάλληλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού,

 

ι)η. αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,

 

ι)θ. προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,

 

κ. προμήθεια αναλώσιμων υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και λοιπών υγειονομικών ειδών,

 

κ)α. προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες επιχειρησιακών μέσων,

 

κ)β. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων,

 

κ)γ. προμήθεια, συντήρηση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη αστυνομικών σκύλων, καθώς και δημιουργία - κατασκευή και συντήρηση χώρων διαμονής των αστυνομικών σκύλων,

 

κ)δ. προμήθεια πυρομαχικών, οπλισμού και ανταλλακτικών, αμοιβές συντήρησης και επισκευής αυτού,

 

κ)ε. προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, υλικών εξάρτυσης, εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του προσωπικού,

 

κ)στ. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών όπως ειδών και μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές Υπηρεσίες,

 

κ)ζ. συνεισφορές και συνδρομές που απορρέουν από διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,

 

κ)η. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, καθώς και δαπάνες για κάλυψη αναγκών διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό,

 

κ)θ. παροχή υπό προϋποθέσεις εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στους γονείς άγαμου χωρίς τέκνα στρατιωτικού, που πεθαίνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της,

 

λ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων, καθώς και κάλυψη δαπανών που βάρυναν τους ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το νόμο 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008),

 

λ)α. ανάγκες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ),

 

λ)β. συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) και στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen,

 

λ)γ. κάλυψη εξόδων για την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά μέσα μεταφοράς και προαστιακό σιδηρόδρομο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2329/1995 (ΦΕΚ 172/Α/1995),

 

λ)δ. κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό για την υπεράσπιση του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειες του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειας τους όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικό που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 15/2007 (ΦΕΚ 11/Α/2007).

 

λ)ε. Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 3117/1955 (ΦΕΚ 2/Α/1955).

 

λ)στ. Αποδοχές και επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

λ)ζ. Δαπάνες μισθωμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ύδρευσης των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

 

λ)η. Δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων που αφορούν στις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

λ)θ. Δαπάνες για την παροχή σίτισης σε σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), με το άρθρο 51 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

2. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονται πιστώσεις για την ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την προμήθεια επιχειρησιακών μέσων και του εξοπλισμού τους, καθώς και για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Συμβάσεις για προμήθειες, επισκευές και συντηρήσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν επιχειρησιακά, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα, υλικά και οπλισμό, ιματισμό, εξάρτυση και εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων και μέσα επιχειρησιακών κέντρων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής επιτρέπεται να ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2286/1995, όπως ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας και πληρωμής των προμηθειών, επισκευών και συντηρήσεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α/2011).

 

4. Προμήθειες ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους Ναυτιλιακούς Ακολούθους στις έδρες τους ή από τους προϊσταμένους επιχειρησιακών μέσων που επιχειρούν στην αλλοδαπή ενεργούνται μετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας ανάθεση. Όταν οι εν λόγω προμήθειες ενεργούνται στο εξωτερικό απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.

 

5. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή μπορεί ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εγκαθιστά, βελτιώνει, επεκτείνει και συντηρεί δικό της δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της με δαπάνες του Δημοσίου.

 

6. Συνιστάται Πάγια Προκαταβολή στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεως τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών.

 

7. Επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάν ακινήτων, εξοπλισμού, μέσων και κάθε είδους υλικού που προορίζεται για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της αποδοχής των δωρεών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

8. Για την αντιμετώπιση αναγκών καθαρισμού, θέρμανσης και γραφικής ύλης επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ' αποκοπή πάγια χορηγήματα σε όλες τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται ετησίως και έχουν αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του έτους που δημοσιεύονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011).

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, καθώς και διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

10. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις που επιτρέπεται να παρέχονται ως μηνιαία κατ' αποκοπή χορηγήματα για την αντιμετώπιση μικροδαπανών σχετικών με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων και η κατανομή τους σε Υπηρεσίες και Λιμενικές Αρχές που εποπτεύουν επιχειρησιακά μέσα.

 

Τα παραπάνω μηνιαία πάγια χορηγήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων καταβάλλονται στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών που έχουν υπό την εποπτεία τους επιχειρησιακά μέσα και δικαιολογούνται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά άνευ αποδόσεως λογαριασμού. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στα Σχολεία Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου [N] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016).

 

12. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις που επιτρέπεται να παρέχονται ως μηνιαίο κατ' αποκοπή χορήγημα για την αντιμετώπιση μικροδαπανών σχετικών με την αγορά ανταλλακτικών, μικροεξαρτημάτων και αναλώσιμων υλικών για μηχανογραφικό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό -ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισμό.

 

Το παραπάνω μηνιαίο χορήγημα σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών, μικροεξαρτημάτων και αναλώσιμων υλικών για μηχανογραφικό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό - ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισμό, διατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στην οποία υπάγονται τα συνεργεία συντήρησης μηχανογραφικού και ραδιοτηλεπικοινωνιακού - ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού, καταβάλλεται στον Προϊστάμενο αυτής και δικαιολογείται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά άνευ αποδόσεως λογαριασμού. Το ύψος των πιστώσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.