Νόμος 3370/05 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιατροί ή οδοντίατροι του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και φαρμακοποιοί Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων Υπουργείων, καθώς και σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δύνανται να ενταχθούν, μετά από αίτηση τους, στο Σώμα Λειτουργών Δημόσιας Υγείας.

 

2. Οι παρακάτω υπάλληλοι:

 

α. ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι προσλήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997,

 

β. ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι εντάχθηκαν στον κλάδο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)β του άρθρου 16 του νόμου 3172/2003,

 

γ. ιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 3)β του άρθρου 16 του νόμου 3172/2003 για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης θέσεων, ένταξης και κατάταξης στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα χρόνια της συνολικής τους προϋπηρεσίας στη Δημόσια Υγεία ως εξής:

 

Με συνολική προϋπηρεσία άνω των δεκατριών ετών, σε βαθμό Διευθυντή
Με συνολική προϋπηρεσία άνω των επτά και μέχρι δεκατριών ετών, σε βαθμό Α'
Με συνολική προϋπηρεσία μέχρι επτά ετών, σε βαθμό Β'.

 

Η κατάταξη των Ιατρών και Οδοντιάτρων της περίπτωσης γ' πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης τους στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

3. Επιτρέπεται η μετάταξη ιατρών που υπηρετούν σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε άλλα Υπουργεία, προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η μετάταξη διενεργείται, μετά από αίτηση του ιατρού, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.

 

4. α) Υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών ή σε άλλα Υπουργεία,

 

β) μόνιμοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα μέχρι την έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003),

 

γ) οι Ιατροί Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), μπορούν να μετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε σε Νοσοκομεία ή ΠΕΔΥ -Κέντρα Υγείας, που υπάγονται στην οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, και να κατατάσσονται αντίστοιχα:

 

α)α) στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Ιατρών, βαθμού Β' και

β)β) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', σε κενές οργανικές θέσεις.

γ)γ) στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν, σε προσωποπαγή θέση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

 

Η διαδικασία της μετάταξης - κατάταξης ενεργοποιείται με την αίτηση των ως άνω δικαιούχων και τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων από το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο του άρθρου 28 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007). Το τελευταίο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ως άνω τυπικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων, παραπέμπει μετά από θετική κρίση του προς τα Συμβούλια προσλήψεων - κρίσεων των νοσοκομείων τις αιτήσεις, που αφορούν μετάταξη προς νοσοκομεία και κέντρα υγείας, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο σύμφωνα με τα κατωτέρω. Το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο αποτελείται από ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α' και συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Τα Συμβούλια προσλήψεων - κρίσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) που συστήνονται στα νοσοκομεία, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ουσιαστικών κριτηρίων των αιτούντων προς μετάταξη σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ως δεύτερος και απαιτούμενος έλεγχος για την κατάταξη των δικαιούχων σε κλάδο και βαθμό. Τα προσόντα του κάθε υποψηφίου αξιολογούνται επί τη βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στην υπ' αριθμό οίκοθεν ΔΥ/13Α/39832 (ΦΕΚ 1088/Β/1997) υπουργική απόφαση. Τα ως άνω Συμβούλια μπορούν να αποφαίνονται για την απόρριψη της μετάταξης, εφόσον αιτιολογηθεί πλήρως η απόφαση αυτή. Εφόσον διενεργηθούν οι ανωτέρω έλεγχοι και πραγματοποιηθεί η κατάταξη από το αρμόδιο συμβούλιο, ακολουθεί η μετάταξη, η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

 

Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών και Οδοντιάτρων που υπηρετούσαν κατά το χρόνο έναρξης του νόμου 3527/2007 τρίτο άρθρο παράγραφος 15 στις απορροφούμενες Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες μετατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ανεξάρτητα εάν ο κλάδος και η κατηγορία προβλέπονται στον Οργανισμό του φορέα υποδοχής.

 

Οι αιτήσεις μετατάξεων στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ολοκληρώνονται με την ανωτέρω διαδικασία μετάταξης και οι ιατροί μετατάσσονται με εισαγωγικό βαθμό Β', σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Νοσοκομείου ή ΠΕΔΥ - Κέντρου Υγείας που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και την παράγραφο 7)β του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 33 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

5. Ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εντεύθεν στην Κεντρική Υπηρεσία, σε εποπτευόμενους φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλα Υπουργεία και εποπτευόμενους από αυτά φορείς και οργανισμούς, επιτρέπεται να μεταταχθούν στον κλάδο ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

6. Οι ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως και οι κάτοχοι τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούσαν την 31-12-2010 στις Διευθύνσεις Υγείας, Πρόνοιας και Υγειονομικών Ελέγχων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντάσσονται σε θέσεις που συνιστώνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις αντίστοιχες υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μετάταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στις προσωποπαγείς θέσεις που θα δημιουργηθούν για τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους με την αυτοδίκαιη μεταφορά τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες των αιρετών περιφερειών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 255 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Η ένταξη τους στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997, κατόπιν αιτήσεως τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)α του άρθρου 16 του νόμου 3172/2003 και ανάλογα με τη συνολική τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.