Νόμος 3172/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που οι οργανικές θέσεις Ιατρών ή Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, Εποπτών Υγείας, Επισκεπτριών / των Υγείας και Νοσηλευτριών / των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, πλην της μετάταξης, η προκήρυξη γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους κατά το οποίο η θέση κενώθηκε, χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. ΟΙ ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας εξελίσσονται με κρίση στον επόμενο βαθμό ως εξής: Από τον B στον Α , αφού συμπληρώσουν πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας και από το βαθμό Α' στο βαθμό του Διευθυντή αφού συμπληρώσουν επτά (7) χρόνια υπηρεσίας. Η προ αγωγή γίνεται μετά από κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας, κατά την οποία λαμβάνεται ιδίως υπόψη η απόδοση του κρινόμενου στην υπηρεσία, η επιστημονική κατάρτιση, το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και η ικανότητά του στη διοίκηση. Σε αρνητική κρίση, ο υποψήφιος δεν προάγεται.}

 

3.α. Ιατροί και οδοντίατροι που εντάχθηκαν στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συμβουλίου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) και της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), επανακατατάσσονται ανεξαρτήτως ηλικίας, σε βαθμό ανάλογο με τα χρόνια της συνολικής τους προϋπηρεσίας, ως εξής:

 

α) Με συνολική προϋπηρεσία δεκατριών (13) ετών και άνω, σε βαθμό Διευθυντή.

 

β) Με συνολική προϋπηρεσία επτά (7) μέχρι δεκατριών (13) ετών, σε βαθμό Α'.

 

γ) Με συνολική προϋπηρεσία μέχρι επτά (7) ετών, σε βαθμό Β'.

 

4. Οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συμβουλίου Υγείας που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Κεντρική, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, καθώς και οι ιατροί με ειδικότητα γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή σε διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνουν το σύνολο των τακτικών αποδοχών και το σύνολο των επιδομάτων του αντίστοιχου βαθμού του κλάδου Ιατρών Εθνικού Συμβουλίου Υγείας, καθώς και μηνιαίο επίδομα επιφυλακής ίσο με ποσοστό 40% του βασικού τους μισθού.

 

5. Οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα λήψης εκπαιδευτικής άδειας, ίσης διάρκειας και με τους ίδιους όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους του ιατρούς Εθνικού Συμβουλίου Υγείας Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η χορήγηση της άδειας από την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο αιτών είναι

υποχρεωτική.

 

6. Στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών της παραγράφου 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) μπορούν να εγγράφονται με αίτησή τους και ιατροί που είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής ή γενικής Ιατρικής ή Ιατρικής της Εργασίας και μεταπτυχιακού τίτλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Υγεία.

 

Από τον Κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μπορούν να τοποθετούνται ιατροί για την κάλυψη έκτακτων, επειγουσών ή αυξημένων αναγκών σε κάθε είδους Νομαρχιακές, Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα με αρμοδιότητες Δημόσιας Υγείας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001).

 

Η σύμβαση του επικουρικού ιατρού Δημόσιας Υγείας συνάπτεται με την αντίστοιχη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο Δημόσιας Υγείας, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει και η δαπάνη για την αμοιβή του επικουρικού ιατρού.

 

7. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που ασκούν υγειονομικούς ελέγχους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα διαπιστωτικά έγγραφα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης και ο τύπος των ανωτέρω διαπιστωτικών εγγράφων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.