Νόμος 3918/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), που είχε προστεθεί με το άρθρο 39 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με ειδικότητα που συμπλήρωσαν τέσσερα (4) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό σε νοσοκομεία άγονων Α' περιοχών, μπορούν ύστερα από αίτηση τους να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ιατρός που μετατίθεται καταλαμβάνει κενή θέση εφόσον υπάρχει. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης μετάθεσης είναι η εντοπιότητα ή η συνυπηρέτηση επί εγγάμων.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ειδικότητα και οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία, κατόπιν αιτήσεως τους, μπορούν να μετατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α' περιοχών σε κενή θέση εφόσον υπάρχει.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α' περιοχών δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτηση τους, δύναται να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αντίστοιχα, των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε κενή οργανική θέση εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό και άνω.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) μετά τις λέξεις: Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και πριν από τη λέξη καθώς, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων.

 

5. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 28 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007) και με το άρθρο 25 παράγραφος 7)β του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{4. Υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αιρετές Περιφέρειες και στους Δήμους οι οποίοι απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3252/2004, μπορούν να μετατάσσονται είτε: α) σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε β) σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που υπάγονται διοικητικά ή εναλλακτικά γεωγραφικά στην οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και να κατατάσσονται αντίστοιχα: α) στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Ιατρών, βαθμού β' και β) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β', σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Η διαδικασία της μετάταξης - κατάταξης ενεργοποιείται με την αίτηση των ως άνω δικαιούχων και τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων από το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο του άρθρου 28 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007). Το τελευταίο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ως άνω τυπικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων, παραπέμπει μετά από θετική κρίση του προς τα Συμβούλια προσλήψεων - κρίσεων των νοσοκομείων τις αιτήσεις, που αφορούν μετάταξη προς νοσοκομεία και κέντρα υγείας, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο σύμφωνα με τα κατωτέρω. Το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο αποτελείται από ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α' και συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Τα Συμβούλια προσλήψεων - κρίσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) που συστήνονται στα νοσοκομεία, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ουσιαστικών κριτηρίων των αιτούντων προς μετάταξη σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ως δεύτερος και απαιτούμενος έλεγχος για την κατάταξη των δικαιούχων σε κλάδο και βαθμό. Τα προσόντα του κάθε υποψηφίου αξιολογούνται επί τη βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στην υπ' αριθμό οίκοθεν ΔΥ/13Α/39832 (ΦΕΚ 1088/Β/1997) υπουργική απόφαση. Τα ως άνω Συμβούλια μπορούν να αποφαίνονται για την απόρριψη της μετάταξης, εφόσον αιτιολογηθεί πλήρως η απόφαση αυτή. Εφόσον διενεργηθούν οι ανωτέρω έλεγχοι και πραγματοποιηθεί η κατάταξη από το αρμόδιο συμβούλιο, ακολουθεί η μετάταξη, η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

6. Οι ιατροί και οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μόνιμοι ή επί θητεία και οι ιατροί και οδοντίατροι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και εξελέγησαν βουλευτές, μετά τη λήξη της βουλευτικής θητείας τους επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και καταλαμβάνουν τη θέση που κατείχαν, εφόσον αυτή παραμένει κενή. Εάν η θέση που κατείχαν έχει ήδη καλυφθεί, τότε επιστρέφουν σε προσωποπαγή θέση που καταργείται αμέσως μόλις αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο χρόνος της βουλευτικής θητείας των ως άνω ιατρών προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για την εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιξη και τη συνταξιοδότηση τους.

 

7. Το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) καταργείται με τη λήξη της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.