Νόμος 3899/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας - Αναπροσαρμογή φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται μέχρι και την 31-12-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

2. α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 cc που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1998/69/ΕΚ Φάση Β ή μεταγενέστερης ή Κανονισμού και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του νόμου [Ν] 2960/2001 τέλος ταξινόμησης, ως εξής:

 

α)α) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 cc, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

 

β)β) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1400 cc, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

 

γ)γ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1401 μέχρι και 1600 cc, απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

 

δ)δ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 μέχρι και 2000 cc, απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

 

β) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 2960/2001 και σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των προαναφερόμενων ποσών θα εισπράττεται για το επί πλέον ποσό, ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.

 

γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

 

δ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αρμόδιες αρχές και φορείς εν γένει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου της απόσυρσης της παραγράφου αυτής.

 

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

3. α) Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, σε ποσοστό 10% και

β) άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%}

 

β) Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) από 16.000 ευρώ μέχρι και 17.000 ευρώ, ποσοστό 10%,

β) άνω των 17.000 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστό 30%}

 

4. Επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep που έχουν κομιστεί στη χώρα μας μέχρι και την 08-12-2010 και για τα οποία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, έχουν κατατεθεί δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου όταν πρόκειται για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1998/69/ΕΚ Φάση Β ή μεταγενέστερης και της 1998/69/ΕΚ Φάση Α ή μεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α' και β' αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), με την προϋπόθεση ότι μέχρι 30-06-2011 θα έχουν τελωνισθεί και καταβληθεί γι' αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.1 του άρθρου 22 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

6. Το επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του νόμου 2386/1996 θεωρείται ως έξοδο κίνησης και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρου εισοδήματος. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.