Νόμος 3899/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ελαφρύνσεις και απαλλαγές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1 . Η περίπτωση κ)α' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{

κ)α) Ηλεκτρική ενέργεια

2716

 

 

1) για επιχειρηματική χρήση

 

 

 

- από καταναλωτές υψηλής τάσης

 

2,5

MWh

- από τους λοιπούς καταναλωτές

 

5

MWh

2) για μη επιχειρηματική χρήση

 

 

 

- από οικιακή χρήση

 

2,2

MWh

- από λοιπές χρήσεις

 

5

MWh

}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται περίπτωση ι)α' ως ακολούθως:

 

{ι)α) η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση.}

 

3. Στο άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τα τιμολόγια προμήθειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία για τη μέση και χαμηλή τάση μέχρι την 30-06-2013 εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.