Νόμος 3899/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετούσε στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31-12-2010 και από 01-01-2011 κατέστη αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών ή μετατάχθηκε σε δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ανεξαρτήτως δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή μετάταξης του, καταβάλλεται έως και το Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του ΕΦ 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31-12-2010 διαδικασία.

 

Με έναρξη τον Ιούνιο του 2011 γίνεται σταδιακή τακτοποίηση των πληρωμών αυτών με μεταφορά στον ανωτέρω ΕΦ και στους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του προαναφερθέντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) η λέξη ετήσιας αντικαθίσταται με τη λέξη τριετούς.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 4 του άρθρου 1Β, επιτρέπεται μέχρι την 31-12-2013 να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης μελετών (με εξαίρεση μελέτες τεχνικών έργων), με απευθείας ανάθεση, για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί, εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες και μελέτες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το νόμο 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010).

 

Από το ποσό αυτό και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί, απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή.

 

Άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί, απαιτείται σύναψη δημόσιας σύμβασης κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Σύναψη σύμβασης παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των τεσσάρων προηγούμενων εδαφίων.}

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), αντί των λέξεων τα δε λοιπά τρία (3) μέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 τίθενται οι λέξεις τα δε λοιπά τέσσερα (4) μέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί μέχρι 31-12-2010. Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 01-06-2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδοτήσεως κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.