Νόμος 3801/09 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στο γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης και τους αποστέλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει. Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Παράλληλα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψη του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί, αντί να επαναλάβει το διαγωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων ή προσληπτέων, καθώς και η βαθμολογία των συμμετεχόντων στην ειδική γραπτή δοκιμασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων) αποστέλλονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Τρίτο (Γ')).}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Παράλληλα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Παράλληλα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.