Νόμος 3728/08 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3066/2002 σχετικών με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3066/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετέχουν από ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, υποδεικνυόμενος από τον οικείο φορέα.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 3066/2002 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Επί δέκα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη Στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).}

 

3. Στο άρθρο 7 του νόμου 3066/2002 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ζητήματα που αφορούν στη διάρθρωση των υπηρεσιών και στη στελέχωση της Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

4. Τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 8 του νόμου 3066/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, θεσπίζονται Κανονισμοί Παροχής Εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Κανονισμοί βασίζονται στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ανώνυμης εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας. Με τους Κανονισμούς τίθενται οι κανόνες παροχής εγγυοδοσίας και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης, η κατάταξη σε κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχονται και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σχετική λειτουργία του Ταμείου σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου ε' του άρθρου 8 του νόμου 3066/2002 τροποποιείται ως εξής:

 

{Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπορεί να υπολείπεται του ένα τοις εκατό (1%) επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου.}

 

6. Το σημείο στ' του άρθρου 8 του νόμου 3066/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως του άρθρου 855 του Αστικού Κώδικα εκτός από κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών και συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Παροχής Εγγυήσεων. Οι προϋποθέσεις άσκησης της ενστάσεως διζήσεως καθορίζονται με τον Κανονισμό Παροχής Εγγυήσεων.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου 3066/2002 τροποποιείται ως εξής:

 

{Η εποπτεία του Ταμείου για θέματα προσωπικού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η άσκηση γενικής πολιτικής για τις ΜΜΕ, ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.}

 

8. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου 3066/2002 διαγράφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.