Νόμος 3066/02 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διοίκηση - Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διοικητικό Συμβούλιο

 

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός του.

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετέχουν από ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, υποδεικνυόμενος από τον οικείο φορέα.

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να μετέχουν μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη, καθώς και επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στα χρηματοοικονομικά Θέματα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμη φορά. Αν μείνει κενή θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το χρόνο θητείας που απομένει.

 

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται με απόφασή του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό είναι αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

 

Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το Γραμματέα.

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης του Ταμείου, αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων προς εκπλήρωση του σκοπού του, καταρτίζει και εισηγείται τον κανονισμό παροχής εγγυήσεων, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική, επιμελείται της εισπράξεως των εσόδων του, αποφασίζει για τη διάθεση των αναγκαίων για την πραγματοποίηση του σκοπού του χρηματικών ποσών και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθούν στον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένες από τις εξουσίες αυτές.

 

δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει τις συμβάσεις και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας μπορεί να γίνεται και από εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, μέλος ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003), με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008), με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004), με το άρθρο 19 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010).

 

2. Γενική Συνέλευση

 

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ή εκπρόσωπό τους.

 

3. Διαχείριση

 

α. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, το διαχειριστικό έτος αρχίζει από τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας του Ταμείου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Τρεις μήνες πριν από την έναρξη κάθε χρήσης καταρτίζονται τα προγράμματα δράσης και τα προϊόντα του Ταμείου και ένα μήνα πριν από την έναρξη κάθε χρήσης συντάσσεται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης.

 

Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης και κοινοποιούνται στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.

 

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού.

 

γ. Ο τρόπος διενέργειας δαπανών ρυθμίζεται με τον κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.