Νόμος 2919/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, των εταιρειών του άρθρου 3 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1514/1985, και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων του άρθρου 23 του νόμου 2741/1999 με προσωπικό, είτε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος ή έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991) και το άρθρο 5 παράγραφος 12 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 38/Α/1994), όπως συμπληρώθηκε με το δεύτερο άρθρο παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2261/1994. Ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί να προσληφθούν, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιριών, αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και οι εισροές από πηγές, εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων.

 

2. Η παράγραφος 3 περίπτωση α' του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πείρα στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.}

 

Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες των ερευνητικών φορέων επιλέγονται, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές των φορέων αυτών κατ' εφαρμογή των σχετικών για τους ερευνητές διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων από βαθμίδα σε ανώτερη βαθμίδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.