Νόμος 3631/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3299/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η υποπερίπτωση Ν) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης iii) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.}

 

γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από αυτά και η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.}

 

2. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3299/2004 προστίθεται φράση ως ακολούθως:

 

{ή του κριτηρίου της έκτακτης ανάγκης εκ φυσικών καταστροφών.}

 

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3299/2004 η φράση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος αντικαθίσταται από τη φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να προτάσσονται στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, κατ' εξαίρεση της απόλυτης χρονικής σειράς προτεραιότητας, αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων συγκεκριμένων κατηγοριών ή γεωγραφικών περιοχών, αποκλειστικά λόγω έκτακτων αναγκών εκ φυσικών καταστροφών.}

 

4. α. Τα εδάφια 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3299/2004 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις, το είδος και τους όρους της ενίσχυσης, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244/2004, σελίδα 2). Συμπληρωματικά για τα επιχειρηματικά σχέδια της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.}

 

β. Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 8 και η περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 7, καθώς και η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 καταργούνται.

 

5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2Δ του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 ισχύουν και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο νόμο αυτόν, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 37 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006), καθώς και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους νόμους 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982), 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) και δεν απαιτείται για τη μεταβολή της εταιρικής σύνθεσης των εταιρειών η έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου.

 

6. Για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2996/2002 Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΦΕΚ 62/Α/2002) και στις οποίες έχει ορισθεί προθεσμία ολοκλήρωσης τρία έτη με βάση τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 της παραγράφου 2 του νόμου 2601/1998, ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για όσες επενδύσεις έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία υποβολής του αιτήματος παράτασης από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, χωρίς αυτές να έχουν εμπροθέσμως ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.