Νόμος 2556/97 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ασφάλιση Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 669/1981 (ΦΕΚ 169/Α/1981) πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), ανεξαρτήτως του ποσοστού κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης, που έχουν σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

 

β. Όσα από τα πρόσωπα αυτά δεν οδηγούν αυτοπροσώπως το ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο αυτοκίνητό τους και έχουν ποσοστό κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης μέχρι 12,5% λεωφορείου δημόσιας χρήσης ή 25% επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μετά ή άνευ μετρητού ή ποσοστό φορτηγού αυτοκινήτου που αντιστοιχεί σε 1,5 τόνο, υπάγονται, ως προς τον καθορισμό των καταβλητέων εισφορών σύνταξης, στις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2084/1992. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί ποσού ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας ίσου προς τα ήμισυ του ποσού της κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2084/1992 πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

Με αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται άπαξ, είναι δυνατή η καταβολή του συνόλου του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

Όσα από τα ίδια πρόσωπα έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας μέχρι ποσοστού 24,99% σε λεωφορείο δημόσιας χρήσης, 49,99% σε επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή ποσοστό φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης που αντιστοιχεί σε 2.999,99% τόννους, καταβάλλουν πλήρεις τις προβλεπόμενες εισφορές της παραπάνω πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

Οι ανωτέρω υπάγονται για παροχές ασθένειας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως και οι λοιποί ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

 

γ. Οι συνταξιοδοτικές παροχές των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του νόμου [Ν] 2084/1992, που εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Τα κατώτατα όρια συντάξεων, που χορηγεί το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, μειώνονται στο ήμισυ στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί μειωμένες εισφορές.

 

Χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων αυτών, που τυχόν διανύθηκε στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, λογίζεται πραγματοποιηθείς στη 2η ασφαλιστική κατηγορία του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 129/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993).

 

δ. Τα εδάφια β' και γ' της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τόσο επί των ασφαλισμένων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, όσο και επί των ασφαλιζομένων στους φορείς αυτούς από 01-01-1993 και εφεξής.

 

ε. Πρόσωπα του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου, που απέκτησαν ποσοστά ιδιοκτησίας επί αυτοκινήτων Δ.Χ. από κληρονομικό δικαίωμα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, μετά παρέλευση εννεαμήνου από την ημερομηνία θανάτου.

 

στ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 01-04-1998.

 

2. α. Οι ιδιοκτήτες χρήστες και εκμεταλλευτές ή χρήστες εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων, που κατέχουν άδειες Τουριστικής Επιχειρήσεως Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών από της κτήσεως του σήματος Τουριστικής Επιχειρήσεως Οδικών Μεταφορών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 669/1981 (ΦΕΚ 169/Α/1981).

 

β. Οι διατηρούντες γραφεία ταξιδίων ή τουρισμού, που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους δημόσιας χρήσης (ΔΧ) τουριστικά λεωφορεία και κατέχουν την ειδική άδεια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων από την ημερομηνία κτήσεως αυτής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου.

 

γ. Τα πρόσωπα των προηγούμενων α' και β' εδαφίων, που κατέχουν και την άδεια Τουριστικής Επιχειρήσεως Οδικών Μεταφορών και την άδεια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπάγονται υποχρεωτικά σε έναν μόνο ασφαλιστικό φορέα (Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών ή Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων), τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους που υποβάλλεται στο φορέα αυτόν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης μέσα στην προθεσμία αυτή, η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος βάσει της πρώτης χρονικά άδειας.

 

Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να ασφαλισθούν προαιρετικά και στον άλλο φορέα (Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών ή Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων), ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο φορέα, εντός ενός (1) έτους από της ισχύος της παρούσας διάταξης ή από τη λήψη της δεύτερης άδειας.

 

δ. Ο χρόνος προ της κτήσεως των, κατά τα ανωτέρω, ειδικών αδειών για τον οποίο έχουν καταβληθεί αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών ή στο Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο φορέα που κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται, δεν δημιουργείται δε απαίτηση ασφάλισης από τον άλλο φορέα για το ίδιο διάστημα.

 

Η καταβολή των εισφορών πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

 

ε. Πρόσωπα που απέκτησαν την ειδική άδεια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως αυτής υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, που αντιστοιχεί στο ύψος του ασφαλίστρου που στο Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών κατά την ημερομηνία εκδόσεως της σχετικής άδειας, κατά τα λοιπά δε ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων.

 

στ. Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και απέκτησαν την ειδική άδεια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δύνανται να ασφαλισθούν για χρόνο προγενέστερο της κτήσεως της ειδικής άδειας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στο Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ταμείου αυτού, μετά από σχετική αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

 

ζ. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις καταργείται από της ισχύος της παρούσας παραγράφου.

 

η. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), επιλύεται κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει από την εφαρμογή

της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.