Νόμος 2639/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από τον Ειδικό Γραμματέα, ο οποίας προΐσταται της υπηρεσίας αυτής, και από τους Επιθεωρητές Εργασίας. Προς τούτο συνιστώνται 760 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας οι οποίοι διακρίνονται σε Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού (348) θέσεις,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (131) θέσεις,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών (52) θέσεις,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας (60) θέσεις,

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού (40) θέσεις,

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών (89) θέσεις,

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας Πρόνοιας,

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (40) θέσεις.

 

Επίσης συνιστώνται (278) θέσεις για γραμματειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (3) θέσεις,

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού (188) θέσεις,

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (33) θέσεις και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (Οδηγών) (54) θέσεις.

 

α) Ως υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Κοινωνικών Επιθεωρητών και αντίστροφα,

β) ως υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θετικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Ιατρών ειδικοτήτων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας Πρόνοιας) εννοούνται και οι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών και αντίστροφα και γ) ως υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών) εννοούνται και οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κατηγοριών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009).

 

2. Οι Κοινωνικοί, Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου και ειδικότερα:

 

α. Οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και παρέχουν συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους και εργοδότες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ερευνούν επίσης την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζόμενων και τη νομιμότητα της απασχόλησής τους.

 

Καθήκοντα Κοινωνικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού.

 

β. Οι Τεχνικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων, ερευνούν τις αιτίες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, υποδεικνύουν μέτρα για την αποφυγή επανάληψής τους και παρέχουν συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

 

Καθήκοντα Τεχνικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού.

 

γ. Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία των εργαζόμενων, ερευνούν τη φύση και τις αιτίες των επαγγελματικών νόσων, υποδεικνύουν μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζόμενων και παρέχουν συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

 

Καθήκοντα Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, σχετικών με το αντικείμενο της προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού.

 

3. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στελεχώνεται με αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με μετατάξεις, καθώς και με νέες προσλήψεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Ως Επιθεωρητές Εργασίας τοποθετούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έργα και καθήκοντα που ασκούσαν οι υπάλληλοι των πρώην Επιθεωρήσεων Εργασίας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι αποσπασμένοι στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απόσπαση στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση όσων τοποθετούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λήγει αυτοδικαίως την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.

 

Μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ειδικότητας Φυσικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ναυπηγών και Μηχανολόγων δύνανται με αίτηση τους να μεταταγούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να ενταχθούν σε αντίστοιχες θέσεις.

 

Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

4. Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας μπορούν να ασκήσουν υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (εκτός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών), εφόσον έχουν τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία διαπιστώνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας σε προσωρινό κλάδο, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι δημιουργούμενες θέσεις αφαιρούνται από τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρις οριστικής και δι' οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσεως των εν λόγω υπαλλήλων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται:

 

α) η οργάνωση, η διάρθρωση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των υπηρεσιών που συγκροτούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, η καθ' ύλην και κατά τόπο κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, καθώς και τα θέματα λειτουργίας τους,

β) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του παραπάνω προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

γ) η οργάνωση και η διάρθρωση της υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας και

δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Τα διατάγματα αυτά πρέπει να εκδοθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

6. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί με βάση ειδικό κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ανακαθορίζονται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

8. Από την 01-07-1999 παύουν να ασκούνται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος από τις υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 85 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.