Νόμος 3260/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Λήξη θητείας συλλογικών οργάνων και οργάνων διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου 2190/1994 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημόσιων υπηρεσιών. των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, περιλαμβανομένων και των μελών του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα και του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 163Α του Υπαλληλικού Κώδικα. Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του νόμου 3051/2002, που είναι μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων των αρχών αυτών, καθώς και τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών, των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τα με οποιαδήποτε ονομασία συμβούλια ή επιτροπές κρίσεως θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης πολιτικών υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών, επιχειρήσεων και εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο πλην αυτών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και των θυγατρικών τους εταιρειών.}

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει, επίσης αυτοδικαίως, η θητεία είτε αυτή καθορίζεται από συγκεκριμένη διάταξη είτε προκύπτει από σύμβαση, των μελών των διοικητικών συμβουλίων ή άλλης ονομασίας συλλογικών οργάνων διοίκησης, καθώς και των μονομελών οργάνων διοίκησης (διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, εντεταλμένων ή διευθυνόντων συμβούλων, γενικών ή ειδικών γραμματέων, γενικών επιθεωρητών ή επικεφαλής σωμάτων επιθεώρησης, προϊσταμένων των αρχών που προβλέπονται στον νόμο 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), γενικών ή αναπληρωτών γενικών διευθυντών, διευθυντών ή προϊσταμένων υπηρεσιών, ή άλλης ονομασίας μονομελών οργάνων διοίκησης) υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών, επιχειρήσεων και εταιρειών τού τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. πλην των εξαιρουμένων. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τα λοιπά συλλογικό όργανα (νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, επιστημονικά ή γνωμοδοτικά συμβούλια ή επιτροπές κ.λ.π.) των αυτών ως άνω φορέων, για τα οποία προβλέπεται ορισμένη θητεία. Εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου τα αιρετά μέλη ή μονομελή όργανα, αυτό που υποδεικνύονται κατά το νόμο, οργανισμό ή κανονισμό ή συλλογική σύμβαση, από επαγγελματικές οργανώσεις. Οι πρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του νόμου 3051/2002 και αυτό που διορίστηκαν μετά την 15-03-2004. καθώς και τα συλλογικό όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα μονομελή όργανα διοίκησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι ανώνυμες εταιρείες Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.