Νόμος 3481/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αντιπλημμυρική προστασία και ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσα Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ευθύνη για τον καθαρισμό, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών με τους αποδέκτες, που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μεταφέρεται από την 01-01-2008 στους οικείους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας Αττικής για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, με εξαίρεση τις οδούς για τις οποίες η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην Περιφέρεια Αττικής, όπως ορίζεται με τις αποφάσεις που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7. Στους ανωτέρω Δήμους και Κοινότητες ανήκει επίσης η συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων ομβρίων, στο οδικό δίκτυο στο οποίο έχουν την ευθύνη συντήρησης. Από το οικονομικό έτος 2008 και εφεξής οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατανέμονται στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του οικείου Υπουργού, κατ' αναλογία με τον αριθμό των φρεατίων υδροσυλλογής που υφίστανται σε καθένα εξ αυτών.

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, με σκοπό το συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής, τα οποία εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τους λοιπούς φορείς του δημόσιου φορέα, καθώς επίσης και των αντιπλημμυρικών έργων και μελετών, στα οποία καθίστανται αρμόδιες, με τον παρόντα νόμο, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι και οι Κοινότητες.

 

Η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από:

 

α. τον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής,

 

β. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του φορέα του οποίου το θέμα εισάγεται προς συζήτηση, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

γ. έναν εκπρόσωπο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από τις Νομαρχιακές αυτές Αυτοδιοικήσεις,

 

δ. έναν εκπρόσωπο της διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτής,

 

ε. έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής.

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων και γνωμοδοτεί για τα θέματα που εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, αναπληρούμενος, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης.

 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και οι λοιποί φορείς που σχεδιάζουν, μελετούν και εκτελούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ή έργα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για έκδοση γνωμοδότησης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης από τα αρμόδια όργανα. Τα αιτήματα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, η οποία παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τη σχετική έγκριση ανάθεσης.

 

Για τη συγκρότηση, λειτουργία και έκδοση των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1068/1980 που προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2576/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Αττικής εκτελούν τα έργα του άρθρου αυτού με βάση μελέτες που εκπονήθηκαν δυνάμει συμβάσεως που ανέθεσαν οι ίδιοι ή με βάση μελέτες εγκεκριμένες που τους παραδίδει η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία ή η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εφόσον έχουν εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις. Όλες οι ως άνω μελέτες και τα έργα ιεραρχούνται από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1068/1980, όπως ισχύει κάθε φορά. Έκδοση γνωμοδότησης της Κεντρικής Συντονιστική Επιτροπή απαιτείται και για τις μελέτες διευθέτησης ρεμάτων, όταν εκπονούνται κατά τη διαδικασία της οριοθέτησης υδατορεμάτων είτε από τον αρμόδιο φορέα είτε εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στις περιπτώσεις δ' και ε' της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1068/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία, με τον οποίο καθορίζονται οι βασικές έννοιες της εξωτερικής διακλάδωσης, των συστημάτων αποχέτευσης και της σύνδεσης βιομηχανικών αποβλήτων και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης. Ιδίως ορίζονται τα ακίνητα που είναι υπόχρεα προς σύνδεση και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με:

 

α) τον αριθμό των εξωτερικών διακλαδώσεων, την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, την αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, πισινών και σιντριβανιών,

 

β) τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, τη διακοπή των συνδέσεων, τις εν γένει υποχρεώσεις των ιδιοκτητών (ιδιωτών και οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας) ακινήτων και τα σχετικό δικαιώματα των οργάνων της Εταιρείας,

 

γ) το μήκος της πρόσοψης του ακινήτου, όταν τούτο έχει προσόψεις σε περισσότερες της μίας οδούς, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δαπάνης κατασκευής των αγωγών,

 

δ) τον τρόπο υπολογισμού της επιβάρυνσης των ακινήτων επί του αυτού οικοπέδου στο οποίο υφίσταται κάθετη ιδιοκτησία,

 

ε) τη διαδικασία της κατασκευής, εκ μέρους της εταιρείας, της εξωτερικής διακλάδωσης για τη σύνδεση ακινήτων, για τα οποία δεν υποβάλλονται, από τους υπόχρεους προς τούτο, τα απαραίτητα για την εκτέλεση της σύνδεσης δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας από την εταιρεία προθεσμίας και την είσπραξη της δαπάνης που κατέβαλε η εταιρεία για λογαριασμό του υπόχρεου,

 

στ) τον τρόπο υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης σε ακίνητα που δεν έχουν πρόσοψη σε συγκεκριμένη δημόσια ή ιδιωτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο, σε ακίνητα μη άρτια κατά τον κανόνα και εξ αδιαιρέτου,

 

ζ) τη διαδικασία ένταξης αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης,

 

η) τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες άδειας αποχέτευσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων,

 

θ) τις κυρώσεις για την παραβίαση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης και

 

ι) κάθε εν γένει λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της Εταιρείας.}

 

5. Στο άρθρο 9 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:

 

{6. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών ακινήτων, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Σχετική μνεία της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται να καταχωρίζουν οι συμβολαιογράφοι στα συμβόλαια μεταβίβασης της κυριότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.