Νόμος 3481/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3316/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών στην προεκτιμώμενη αμοιβή και αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων σε περίπτωση σύνθετης μελέτης, όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή των ερευνητικών εργασιών δεν υπερβαίνει ποσοστό 15% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή τίθεται στην προκήρυξη της σύμβασης η προβλεπόμενη ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών εργασιών και η προεκτιμώμενη αξία τους (στο σύνολο και ανά μονάδα) και οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά επί της αξίας αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τις προσφερθείσες τιμές και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την υπόλοιπη, μη εκτελεσθείσα, ποσότητα μονάδων δεν καταβάλλεται αμοιβή στον ανάδοχο.}

 

β) Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005, μετά τη φράση του προς μελέτη έργου προστίθεται η φράση εκτός αν, κατά τη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου και ως εκ της φύσεως της μελέτης, το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.

 

2. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαισίων που συνάπτονται κατ' έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για μελέτες και υπηρεσίες, με εκτίμηση τριετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του φακέλου έργου ή έργων, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εφόσον η προσφυγή σε αυτές δεν γίνεται καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να νοθεύει τον ανταγωνισμό.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 3316/2005 καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 3316/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της παραγράφου 2)β του άρθρου 1 μπορούν να ανατίθενται από τον κύριο του έργου: α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης, όταν τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων ή β) σε κάθε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας των αναθετουσών αρχών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις ανατιθέμενες συμβάσεις. Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως άνω β' περίπτωση, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου του αρμόδιου Υπουργείου ή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αν στο αρμόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Με τη γνωμοδότησή του το τεχνικό συμβούλιο μπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση της προκήρυξης της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1.}

 

4. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας), ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης και σχετική αναγγελία με τα κρίσιμα στοιχεία της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λ.π,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την υπογραφή. Η καθορισμένη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ' έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 3316/2005, η φράση του τρίτου εδαφίου κατά την παράγραφο 2. γ του άρθρου 10 αντικαθίσταται από τη φράση με βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών.

 

6. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 3316/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, στις μελέτες της κατηγορίας 28 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ο νόμος αυτός θα εφαρμοσθεί από την ημερομηνία που θα ορισθεί στο προεδρικό διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 39.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 3316/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στη σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών, η οποία συγκροτείται κατά το άρθρο 5 του νόμου 716/1977 και εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τις κατά νόμο αρμοδιότητες της, μέχρις ότου συγκροτηθεί η κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του παρόντος Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) ο αριθμός των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περιορίζεται σε ένα (1) και β) προστίθενται τρία (3) νέα μέλη, ήτοι ένα (1) από το Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ένα (1) από το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και ένα (1) από το Σύλλογο Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ). Για την αλλαγή της σύνθεσης, και μόνο κατά το μέρος που αφορά στις ως άνω αλλαγές, εκδίδεται, εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από υπόδειξη των ως άνω μελών, με τους αναπληρωτές τους, από τους οικείους φορείς.}

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η προετοιμασία του φακέλου του έργου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4, είναι υποχρεωτική για τις συμβάσεις του νόμου αυτού που η προκήρυξή τους θα δημοσιευθεί μετά την 01-01-2007.}

 

δ) Στο άρθρο 45 του νόμου 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:

 

{10. Ο κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 3316/2005 κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσονται από την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τον Οργανισμό Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνεται ιδιαίτερος κανονισμός για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών των ως άνω φορέων, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.}

 

ε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 45 του νόμου 3316/2005 καταργείται αφότου ίσχυσε.

 

7. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, μόνο για τις συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω των ορίων εφαρμογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ,}

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 προστίθεται εδάφιο η' ως ακολούθως:

 

{η) Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/2002).}

 

γ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μελετών που ανατέθηκαν με το νόμο 716/1977. Τυχόν παρακρατηθέντα κατά τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 ποσά ή κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους δικαιούχους άμεσα κατόπιν αιτήσεώς τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.