Νόμος 3387/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Πόροι - Οικονομικός έλεγχος - Διαχείριση - Διάλυση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πόροι του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας προέρχονται από:

 

α. Την εφάπαξ κατά το έτος 2006 κρατική επιχορήγηση από τους προϋπολογισμούς των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας Υπουργείων για την εκτέλεση ερευνητικού έργου, στο πλαίσιο των κατ' έτος εγκρινόμενων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

γ. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

ε. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές.

 

δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

2. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας εξομοιώνεται με ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο ως προς τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα άλλων φορέων και με Μη Κυβερνητική Οργάνωση με διετή εμπειρία για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης προγραμμάτων κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999).

 

3. Όλοι οι πόροι του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα και κινείται με εντολή του Διευθυντή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα απολήψεων. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με εντολή του Διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας ή προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

 

4. Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διαβιβάζονται και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών Προσώπων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δύναται να διατάσσει οποτεδήποτε αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας.

 

5. Το 60% του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραμένει στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανταπόδοση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και μέσα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 

6. Τα θέματα που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπηρεσιών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

7. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτό εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις.

 

8. Σε περίπτωση διάλυσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.