Νόμος 3938/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Μελετών Ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3387/2005 (ΦΕΚ 224/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια θέματα.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3387/2005 προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α. αποτελεί φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων για την ασφάλεια φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3387/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναθέτει στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και έργα ασφάλειας.}

 

4. Στο άρθρο 7 του νόμου 3387/2005 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής Κέντρου Μελετών Ασφάλειας δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει, που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.}

 

5. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3387/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.