Νόμος 3387/05 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του όρθρου 48 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των τριών πρώτων και του έκτου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προβλεπόμενων βαθμών, που ως μέλη της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου κατέλαβαν το έτος 2004 ή εφεξής καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.}

 

2. α. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι αθλητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν αθλητικές υποχρεώσεις στην αλλοδαπή, απαλλάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος των καθηκόντων τους. Για το χρόνο της απαλλαγής θεωρείται ότι βρίσκονται σε άδεια μακρός διαρκείας στην αλλοδαπή χωρίς αποδοχές. Ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 

β. Παύει οριστικά η πειθαρχική δίωξη των αθλητών του προηγούμενου εδαφίου για αυθαίρετη απουσία, εξαιτίας των υποχρεώσεών τους στην αλλοδαπή, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εκκρεμούν οι σχετικές πειθαρχικές υποθέσεις.

 

γ. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι αθλητές, στους οποίους επιβλήθηκε και εκτελέσθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η ποινή της απόταξης για αυθαίρετη απουσία εξαιτίας των αθλητικών υποχρεώσεων στην αλλοδαπή, μπορούν να ζητήσουν, με αίτηση που υποβάλλουν εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, την επανεξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων από τα αρμόδια Συμβούλια. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η απόταξη αποφασίσθηκε για τους ανωτέρω λόγους επανέρχονται στην ενέργεια με το βαθμό που έφεραν κατά το χρόνο της απόταξης, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από την αυθαίρετη απουσία μέχρι και την επανακατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του όρθρου 12 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 38/Α/1999) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται άνδρες και γυναίκες. Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται είναι κοινές και για τα δύο φύλα.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του όρθρου 2 του νόμου [Ν] 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α/1994) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση κατανέμονται στο Παράρτημα της προτίμησής τους οι δόκιμοι που είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή θυμάτων τρομοκρατίας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) ή θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991), καθώς και όσοι έχουν αδελφό δόκιμο αστυφύλακα.}

 

5. Οι θανόντες αστυφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι, καθώς και το προσωπικό των αντίστοιχων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, από την προτεραία του θανάτου τους, εφόσον κρίνονται προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο κρίσεων.

 

Οι θανόντες Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί φύλακες εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα από την προτεραία του θανάτου τους, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, εφόσον κρίνονται ή έχουν ήδη κριθεί ικανοί για τη μόνιμη παραμονή τους στο Σώμα από το αρμόδιο Συμβούλιο. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

6. Σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, συνεπεία τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, ύστερα από αίτησή του, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα προσόντα του, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού των άρθρων 4 έως και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αν οι κατά τα ανωτέρω καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή αδελφούς αυτών. Η αίτηση για πρόσληψη του δικαιούχου υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση.

 

Για το ποσοστό ανικανότητας και την αιτιώδη σχέση της με τον τραυματισμό αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.

 

7. Το άρθρο 9 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 9: Μισθολογικές προαγωγές αστυνομικού προσωπικού

 

1. Οι μισθολογικές προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας από τη συμπλήρωση του καθορισμένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας.

 

2. Στους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τον καθορισμένο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο υπηρεσίας, αλλά στερήθηκαν τη μισθολογική προαγωγή,με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, χορηγείται η μισθολογική αυτή προαγωγή από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

8. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005 -2006 έως και 2008 - 2009 στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων και χωρίς εξετάσεις οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3181/2003 (ΦΕΚ 218/Α/2003), εφόσον πληρούν και τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις.

 

9. Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που φοιτά στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας λαμβάνει εκπαιδευτική αποζημίωση στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις με το αστυνομικό ή πυροσβεστικό προσωπικό αντίστοιχα, Στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που φοιτά στην ανωτέρω Σχολή καταβάλλεται η εκπαιδευτική αποζημίωση που προβλέπεται για το αστυνομικό προσωπικό.

 

10. Στο άρθρο 5 του νόμου 3206/2003 (ΦΕΚ 298/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στο άρθρο 54 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999), εφόσον είναι ασθενείς ή χρειάζονται ανάρρωση.

 

Η παρούσα εφαρμόζεται αναδρομικά από 01-04-2004.}

 

11. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών, που έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 παρ. 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/1994 (ΦΕΚ 82/Α/1994) και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/1994 (ΦΕΚ 106/Α/1993) για τους κατατασσόμενους αντίστοιχα σε θέσεις Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πλην του ανώτατου ορίου ηλικίας, που ορίζεται στο 38o έτος, μπορούν να μεταταγούν σε κενές θέσεις Ανθυποπυραγών των κλάδων αυτών, με βάση τα προσόντα τους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται στο τέλος της επετηρίδας των αξιωματικών του αντίστοιχου κλάδου, με βάση την αρχαιότητα που είχαν μεταξύ τους πριν από τη μετάταξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.