Νόμος 2731/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εκτέλεση Προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στους οποίους διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πιστώσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, επιτρέπεται να χρηματοδοτούν προγράμματα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την παροχή βοήθειας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α. Να έχει υποβληθεί αναλυτική πρόταση για τους στόχους του προγράμματος παροχής βοήθειας, σχέδιο προϋπολογισμού δαπάνης, καθώς και λεπτομερές σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του προγράμματος.

 

β. Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και διετής εμπειρία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10. Αν συνεργάζονται δύο ή περισσότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την ανάληψη του προγράμματος η εμπειρία καθεμιάς από αυτές λειτουργεί σωρευτικά για τον υπολογισμό της διετίας. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που στερούνται την πιο πάνω εμπειρία μπορούν να χρηματοδοτηθούν εφόσον υπάρχει σχετική θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας για προγράμματα ύψους 60.000 ΕΥΡΩ ετησίως.

 

γ. Να είναι πραγματοποιήσιμο το πρόγραμμα. Το πραγματοποιήσιμο μπορεί να διασφαλίζεται και μέσω της συνεργασίας με φερέγγυο τοπικό εταίρο ή μέσω της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

 

2. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων βοήθειας υποχρεούνται κατά το πέρας κάθε προγράμματος να προβαίνουν στην υποβολή λεπτομερών εκθέσεων περί της εκτελέσεως του προγράμματος και δικαιολογητικών για τις γενόμενες δαπάνες, απολογιστικό και για το σύνολο των δαπανών, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αποστολής. Σε περίπτωση εκτελέσεως μακροχρόνιου προγράμματος οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν υποχρέωση σε υποβολή εκθέσεων προόδου κάθε εξάμηνο. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Υποβολή ειδικής έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης.

 

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, παρεχομένης σε αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού με το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

4. Για τις ήδη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ορίζεται ότι:

 

4. α. Η διάρκεια των συμβάσεων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που συνήφθησαν από το 2002 έως το 2009 και για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες παρατείνεται αυτοδικαίως από τη συμβατική λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισής τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α) Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μέχρι την κατάθεση του παρόντος.

 

α)β) Έχει υποβληθεί από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση αρμοδίως και εμπροθέσμως αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου η αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ή μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου υπεβλήθη ανάλογο αίτημα που έγινε δεκτό από την υπηρεσία, ή υπεγράφη τροποποιητική σύμβαση.

 

4 β. Για το σύνολο των εκκρεμών συμβάσεων της παραγράφου 4)α θα συνταχθεί από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών κοινό πόρισμα σχετικά με την υπαγωγή τους ή όχι στις ρυθμίσεις της παραγράφου 4. Με το ίδιο πόρισμα θα προσδιορίζεται το ποσό πληρωμής για κάθε σύμβαση, θα ολοκληρώνεται δε η διαδικασία εκκαθάρισης με την παραπομπή των φακέλων στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία δημοσιονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι υπαχθείσες στην παράγραφο 4)α περιπτώσεις, θεωρούνται οριστικά εκκαθαρισμένες και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση του παραπάνω ποσού από την υπαχθείσα στην ρύθμιση Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013).

 

5. Για τις τυχόν ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις των υπολοίπων Υπουργείων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, πλην των αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4)β από τις οικονομικές υπηρεσίες των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργείων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

6. (πρώην 3) Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης παροχής επισιτιστικής βοήθειας, οι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας δύναται να προβαίνουν στην εκτέλεση των προγραμμάτων μέσω ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης και με μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω οργανισμούς.

 

7. (πρώην 4) Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συνιστάται Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας των προγραμμάτων, ο σχεδιασμός, καθώς και η αξιολόγηση αυτών. Η σύσταση της Επιτροπής είναι εννεαμελής και δύνανται να συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 85/Α/2000).

 

8. (πρώην 5) Μέχρι το τέλος του 1999, η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, θα εκπονήσει ειδικό ενημερωτικό οδηγό, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο οδηγός αυτός λαμβάνει τον τύπο απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο οδηγός αναθεωρείται με εισήγηση της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.